Domovní řád
Společenství pro dům Boženy Němcové 1753

I. Úvodní ustanovení

1. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy „Společenství pro dům Boženy Němcové 1753“ (dále jen Společenství) obsahuje domovní řád pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu a jejich zařízení.

2. Dodržování pravidel domovního řádu pomůže zajistit spokojené bydlení v domě všem jeho obyvatelům.

II. Povinnosti Společenství vůči vlastníkům bytů

Povinnosti Společenství a jeho orgánů vůči vlastníkům bytů jsou vymezeny stanovami Společenství.

III. Práva a povinnosti vlastníka bytu

Práva a povinnosti vlastníka bytu jsou vymezeny stanovami Společenství. Pro udržení pořádku v domě platí zejména:

1. Výbor Společenství dbá na to, aby společné části domu budou užívány v souladu s tímto domovním řádem a aby bylo zajištěno odstraňování závad.

2. Úklid, údržbu a opravy bytu a jeho zařízení provádí vlastník bytu na svůj náklad. Společenství hradí údržbu a opravy společných částí domu. V případě sporu a to, zda opravu má hradit Společenství nebo vlastník bytu, se rozhoduje podle vymezení součástí bytu v kupní smlouvě.

3. Vlastník bytu může provádět úpravy bytu podle vlastního uvážení. U stavebních úprav bytu je nutné stavební povolení po předchozím vyjádření výboru Společenství. Úpravami v bytě nesmí ohrozit výkon vlastnického práva vlastníků ostatních bytů ani nesmí ohrozit funkčnost společných částí domu. Úpravy bytu, jimiž se mění vzhled domu nebo jeho vnitřní uspořádání, může vlastník bytu provádět jen se souhlasem Společenství. Pokud při opravách a úpravách bytu bude vlastník užívat společných částí domu nad obvyklou míru, např. k časově omezenému skladování potřebného materiálu, potřebuje k tomu souhlas Společenství.

4. Pověřený člen výboru Společenství může vstoupit do bytu zásadně jen se svolením vlastníka bytu a po předchozím ohlášení. Vlastník bytu nemůže odmítnout jeho vstup v případě, že to nezbytně vyžaduje úprava, provoz a opravy ostatních bytů, popřípadě společných částí domu anebo opatření k zastavení či šíření škod z havárie nebo živelní události.

IV. Užívání společných prostor a zařízení domu

1. Společné prostory a zařízení domu se mohou používat pouze k účelům, k nimž jsou určeny a tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních vlastníků bytů. Vchody, chodby, schodiště apod. musí zůstat volné. Není přípustné používat společné prostory ke skladování čehokoli, co náleží jen jednomu nebo několika vlastníkům bytů v domě, pokud nemají od Společenství povolení k časově omezenému využití těchto prostor pro sebe.

2. Společná zařízení domu se mohou používat pouze podle pravidel stanovených Společenství. Pokud je používání společného zařízení spojeno se spotřebou energie nebo vody, je uživatel povinen spotřebu uhradit způsobem, který mu Společenství určí. Jakékoliv úpravy na elektrickém osvětlení elektrických zařízení je povoleno pouze se svolením správy domu. Hlavní uzávěry vody, plynu, elektrické skříně a podobná zařízení musí být volně přístupná. Je s nimi zakázána jakákoliv neodborná manipulace, pokud nejde o odvrácení nebezpečí pro osoby a dům.

3. Vlastníci bytů jsou povinni umožnit pověřenému správci nebo dodavateli přístup k uzávěrům plynu, vody a tepla a k měřičům spotřeby i v případě, že jsou umístěny v jejich bytě.

4. Vlastníci bytů jsou na výzvu výboru Společenství povinni zanechat nedovoleného užívání společných prostor a zařízení, tj. např. odstranit z chodby své věci, které tam skladují.

5. Způsobí-li vlastník bytu nebo osoby s ním bydlící škodu na společných prostorách a zařízeních domu, je vlastník bytu povinen ji na svůj náklad bezodkladně odstranit. Neučiní-li tak, zajistí odstranění škody Společenství a to na náklad vlastníka bytu.

V. Zajištění pořádku a čistoty v domě

1. Osoby bydlící a zdržující se v bytě i jejich návštěvy jsou povinny udržovat čistotu a pořádek v domě.

2. Ve společných prostorách domu včetně suterénních prostor je zakázáno kouření.

3. Společenství zajišťuje pořádek a čistotu ve společných prostorách domu a na přilehlých pozemcích. Zejména jde o mytí a stírání schodiště a chodeb, čistění oken a zábradlí na chodbách a schodištích, udržování čistoty v místnostech určených ke společnému užívání, čištění a úklid sněhu z chodníků přilehlých k domu, osvětlování schodišť, chodeb a jiných společných prostor, zajišťuje údržbu a opravy zařízení společných prostor, jakož i střechy, základů apod.

4. Trvale umísťovat či upevňovat jakékoliv předměty na vnější konstrukci balkónů, lodžií a oken či na fasádu nebo střechu je možné jen se souhlasem Společenství.

5. Květiny a jiné rostliny v oknech a na balkónech musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání je nutno dbát, aby voda nestékala a nesmáčela zdi a neobtěžovala níže bydlící sousedy.

6. Čištění věcí na chodbách nebo v jiných prostorách domu není dovoleno.

VI. Otevírání a zavírání domu

1. Každý vlastník bytu obdržel při předávání bytu klíč od hlavních domovních dveří.

2. Každý vlastník bytu, osoby s ním bydlící a podnájemníci jsou povinni v době mezi
21:00 a 6:00 zamykat vchodové dveře. Během dne jsou povinni vchodové dveře zavírat. I v této době je ovšem zamykání vchodových dveří vítáno.

VII. Úklid v domě

1. Vlastník bytu je povinen zajistit, aby všichni, kdo byt obývají, nerušili ostatní obyvatele domu nadměrným hlukem.

2. Pokud je vlastník bytu nucen vydávat nadměrný hluk ve svém bytě, např. v důsledku oprav či úprav bytu, dobu obtěžování hlukem zkrátí na nejkratší možnou míru.

3. V době od 22.00 hod. do 06.00 hod. se nesmí používat hlučné domácí spotřebiče (pračky, vrtačky atd), ani jinak rušit hlukem.

VIII. Informační zařízení v domě

1. Společenství instaluje na vhodném, všem přístupném místě informační vývěsku; jejím prostřednictvím předává správa domu informace vlastníkům bytů. Dále je možno navštívit webové stránky domu www.hostivice1753.cz

2. Společenství vhodně označí společně užívané místnosti, hlavní uzávěry plynu, studené vody, TUV, jističe elektřiny, hlavní měřidla apod.

3. Jakékoliv informační zařízení, např. firemní či reklamní štít, je možné umístit na dům jen se souhlasem Společenství za dodržení předpisů, které se na ně vztahují.

IX. Chov domácích zvířat

1. Vlastníci bytů mohou chovat jen přiměřený počet domácích zvířat. K chovu většího počtu domácích zvířat (více jak 1 pes, 1 kočka) nebo zvířat exotických je třeba písemného souhlasu výboru SVJ. Majitelům, kteří již vlastní více jak 1 psa, 1 kočku, se ukládá povinnost snížit počet chovaných zvířat nebo obdržet na základě jejich písemné žádosti písemné povolení (souhlas) výboru SVJ a to nejpozději do doby 3 měsíců od data schválení domovního řádu. Chov užitkových zvířat v domě i na předzahrádkách je zakázán.

2. Vlastníci bytů jsou odpovědni za jimi chovaná zvířata. Zejména jsou povinni zajistit, aby zvířata nenarušovala výkon vlastnických a užívacích práv ostatních obyvatelů domu. Znečištění nebo škody na společných částech a jiných prostorech a zařízení v domě chovanými zvířaty jsou jejich vlastníci povinni odstranit. Vlastníci se zahrádkami musí zajistit, aby zvíře nemohlo z této zahrady utéct (podhrabat se atd.).

3. Chov zvířat (v bytech a na předzahrádkách) nesmí obtěžovat ostatní obyvatele domu, např. nadměrným hlukem či zápachem. Na předzahrádkách je zakázáno zvířata venčit. Smí se zde zdržovat jen za přítomnosti majitele nebo jím pověřené osoby. Nerespektování tohoto zákazu bude projednáno výborem SVJ, Pokud jednání s majitelem zvířete bude bezvýsledné, budou využity k řešení situace i další nástroje či pomoc příslušných institucí. V případě opakovaných stížností ze strany ostatních obyvatel domu může výbor SVJ chov domácích zvířat zakázat.

4. Chovaná zvířata (psi, kočky) musí být zdravotně způsobilá (očkovaná). Majitel zvířat je povinen na požádání výboru SVJ předložit doklad o očkování a o registraci u obvodního úřadu a doklad o zaplacení příslušného správního poplatku.

5. Vydala-li obec vyhlášku či jiný předpis pro chov domácích zvířat, jsou vlastníci bytu povinni zajistit její dodržování.

X. Ustanovení společná a závěrečná

1. Domovní řád platí obdobně i pro vlastníky nebytových prostor v domě.

2. Jsou-li uživateli bytů v domě i nájemníci, vztahuje se na ně domovní řád s tím, že jejich bydlení je upraveno nájemní smlouvou uzavřenou podle ustanovení občanského zákoníku se všemi důsledky, které z toho plynou.

3. Spory vzniklé mezi vlastníky bytů a pověřeným správcem řeší výbor Společenství, pokud řešení nenáleží jinému orgánu. Porušení povinnosti a zásad uložených domovním řádem může být předmětem řešení a jednání orgánů Společenství, ve vážných věcech i právní cestou.

4. Dodržování domovního řádu bude kontrolováno členy výboru Společenství. Porušování domovního řádu bude řešeno dle platných zákonů a vyhlášek.

5. Domovní řád je schvalován ve smyslu stanov Společenství. Dojde-li ke změnám domovního řádu v době mezi shromážděními vlastníků, tyto změny jsou považovány za dočasné a jsou schvalovány výborem Společenství a platí až do shromáždění vlastníků, které je buď potvrdí nebo zruší.

XI. Platnost domovního řádu

Tento domovní řád byl schválen usnesením 7. řádné schůze společenství vlastníků Společenství ze dne 15.6.2010 a v tomto znění platí až do následující změny provedené shromáždění Společenství.

Additional information