Stanovy společenství vlastníků jednotek


1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění zákona č. 273/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 280/1996 Sb., zákona č. 97/1999 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 171/2005 Sb. a zákona č. 179/2005 Sb. (dále jen „zákon“).
2. Členy společenství jsou vlastníci bytu nebo nebytového prostoru v domě (dále jen "jednotky"), společnými členy společenství jsou společní vlastníci jednotek za podmínek uvedených v zákoně (dále jen "člen společenství").
3. Společenství je právnická osoba, která je způsobilá vykonávat práva a zavazovat se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu (dále jen "správa domu"), popřípadě vykonávat činnosti v rozsahu zákona a činnosti související s provozováním společných částí domu, které slouží i jiným fyzickým nebo právnickým osobám (dále jen „další činnosti“); pouze k těmto účelům pak může společenství nabývat věci, práva, jiné majetkové hodnoty, byty nebo nebytové prostory.

Název společenství: Společenství domu 1753 Hostivice
Sídlo společenství: Boženy Němcové 1753, Hostivice, PSČ 253 01


Čl. I
Předmět činnosti společenství


1.1. Předmětem činnosti společenství je správa domu, a to budovy č.p. 1753 na pozemku parc. č. 1240, pozemku parc. č. 1240 o výměře 527 m2 a pozemku parc. č. 514/52 o výměře 805 m2, vše v k.ú. Litovice, obec Hostivice, a další činnosti spojené s provozem tohoto domu v ulici Boženy Němcové 1753, Hostivice.
1.2. Správou domu se rozumí zajišťování:
      a) provozu domu a pozemků,
      b) údržby a oprav společných částí domu a pozemků, jejich rekonstrukce či modernizace,
      c) protipožárního zabezpečení domu, včetně hromosvodů, 
      d) revizí a oprav společných částí technických sítí, rozvodů kanalizace, vzduchotechniky, vody, plynu, elektrické
          energie a domovní instalace, tepla a teplé užitkové vody, rozvodů telekomunikací, zvonků, včetně rozvodů
          domovních antén, okapů, hromosvodů a dalších technických zařízení podle vybavení domu,
      e) revizí a oprav domovní plynové kotelny, úklidové místnosti a koláren a jejich vybavení v rozsahu a způsobem
          odpovídajícím skutečnému vybavení domu, 
      f) administrativní, organizační a technické činnosti spojené se správou domu, včetně vedení příslušné technické a
         provozní dokumentace domu,
      g) správy jednotek, které jsou ve spoluvlastnictví všech členů společenství,
      h) dalších činností, které vyplývají pro společenství z právních předpisů a technických postupů spojených se
          správou domu.
1.3. V rámci předmětu své činnosti může společenství sjednávat smlouvy, především o
      a) zajištění
          aa) dodávek služeb spojených s užíváním jednotek a společných částí domu, s výjimkou služeb, jejichž
                dodávky si členové společenství zajišťují u dodavatele přímo (např. dodávka elektrické energie do
                jednotlivých jednotek), 
          ab) dodávek elektrické energie, případně plynu, vody a odvádění odpadních vod pro společné části domu,
          ac) dodávek vody a odvádění odpadních vod pro jednotlivé jednotky,
          ad) dodávek tepla a teplé užitkové vody,
          ae) úklid společných částí domu, případně další potřebné služby, 
          af) splnění dalších povinností, které vyplynou pro vlastníky jednotek, popř. pro společenství ze zvláštních
               právních předpisů,
      b) pojištění domu,
      c) nájmu společných částí domu,
      d) nájmu jednotek, které jsou ve spoluvlastnictví všech členů společenství.
1.4. Společenství zajišťuje rovněž kontrolu plnění jím uzavřených smluv podle odstavce 2 a 3 a uplatňování nároků z porušování smluvních povinností ze strany dodavatelů.
1.5. Při plnění úkolů podle zákona a těchto stanov zajišťuje společenství dále zejména tyto činnosti spojené se správou domu:
      a) vybírání předem určených finančních prostředků od členů společenství na náklady spojené se správou
          domu a pozemků (dále jen "příspěvky na správu domu"), popřípadě dalších příspěvků či záloh na další
          činnosti společenství,
      b) vedení evidence plateb členů společenství, které jsou podle písmene a) vybírány,
      c) vedení evidence nákladů vztahujících se k domu a pozemků a k další činnosti společenství,
      d) zřízení účtu u banky a hospodaření s finančními prostředky,
      e) vedení účetnictví v souladu se zvláštními právními předpisy, 
      f) vedení seznamu členů společenství.
1.6. Společenství zajišťuje buď přímo nebo na základě smluv uzavřených společenstvím s dodavateli plnění spojená s užíváním jednotek a společných částí domu (dále jen "služby"), například dodávky tepla a teplé užitkové vody, elektřiny, dodávky vody a odvod odpadní vody, úklid společných prostor, zařízení pro příjem telekomunikačních služeb. V rámci této činnosti společenství zajišťuje zejména:
      a) vybírání úhrad za služby zajišťované společenstvím,
      b) způsob rozúčtování cen služeb na jednotlivé členy společenství, není-li rozúčtování cen služeb stanoveno
          zvláštním právním předpisem nebo rozhodnutím cenového orgánu, a vyúčtování přijatých záloh na jednotlivé
          členy společenství,
      c) vedení potřebných evidencí spojených se zajišťováním služeb a jejich úhradami včetně vyúčtování.
1.7. Společenství zajišťuje činnosti související s provozováním společných částí domu, zejména technických zařízení, která slouží i jiným fyzickým nebo právnickým osobám než členům společenství včetně uzavírání s tím souvisejících smluv.
1.8. V rámci činností vykonávaných v rozsahu zákona společenství dále zajišťuje zejména
      a) včasné vymáhání plnění povinností uložených členům společenství k tomu příslušným orgánem společenství,
      b) řádné hospodaření se svým majetkem a s finančními prostředky poskytovanými vlastníky jednotek,
      c) plnění dalších povinností spojených s předmětem činnosti společenství podle zvláštních právních předpisů.
1.9. Společenství může nabývat věci, práva, jiné majetkové hodnoty, byty nebo nebytové prostory pouze k účelům uvedeným v § 9 odst. 1 zákona.
1.10. Se souhlasem vlastníka jednotky je společenství oprávněno sjednat smlouvu o zástavním právu k jednotce včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech domu, a to k zajištění pohledávek vyplývajících z úvěru poskytnutého na náklady spojené se správou domu. Vlastníci jednotek ručí za závazky vyplývající z této smlouvy až do výše ceny jednotky.

Čl. II
Zajišťování správy domu a dalších činností na základě smlouvy se správcem


2.1. V souladu s prohlášením vlastníka budovy o osobě pověřené správou domu (dále jen "správce"), anebo v souladu s usnesením shromáždění vlastníků jednotek (dále jen "shromáždění") o ustanovení správce, může společenství zajišťovat provozní, technické, správní a obdobné činnosti spojené se správou domu a s dalšími činnostmi, popřípadě některé z těchto činností, na základě smlouvy se správcem, kterým může být fyzická nebo právnická osoba.
2.2. Smlouva se správcem musí zejména obsahovat:
      a) vymezení činností, které bude správce vykonávat,
      b) určení způsobu hospodaření s příspěvky na správu domu a s finančními prostředky poskytovanými na úhradu
          služeb včetně jejich evidence,
      c) povinnost správce předkládat jím uzavírané smlouvy nebo jejich změny předem ke schválení orgánu
          polečenství příslušnému podle těchto stanov, pokud byl správce společenstvím zmocněn k jejich uzavírání, 
      d) povinnost správce předložit jednou ročně shromáždění zprávu o činnosti správce, zejména o finančním
          hospodaření, o stavu finančních prostředků každého vlastníka jednotky a o stavu společných částí domu,
          jakož i o jiných významných skutečnostech,
      e) povinnost správce před ukončením jeho činnosti podat shromáždění zprávu o své činnosti a předat výboru
          nebo pověřenému vlastníkovi všechny písemné materiály o správě domu a své činnosti,
       f) výši sjednané odměny nebo způsob jejího určení a výpovědní ustanovení,
      g) další náležitosti stanovené shromážděním.
2.3. Změny osoby správce nebo změny obsahu smlouvy se správcem schvaluje shromáždění.
2.4. Uzavřením smlouvy se správcem podle čl. 2.1. až 2.3. nemůže být omezena či jinak dotčena výlučná rozhodovací působnost orgánů společenství plynoucí ze zákona a z těchto stanov.

Čl. III
Orgány společenství


3.1. Orgány společenství jsou:
      a) shromáždění,
      b) výbor společenství (dále jen "výbor") nebo člen společenství pověřený funkcí výboru (dále jen "pověřený
          vlastník"), pokud není volen výbor,
      c) kontrolní komise nebo revizor, rozhodne-li o tom shromáždění.
3.2. Orgány uvedené v čl. 3.1. písm. b) a c) jsou volené orgány společenství (dále jen „volené orgány společenství“), jejich členy volí a odvolává shromáždění. Členství v jednom voleném orgánu společenství je neslučitelné s členstvím v jiném voleném orgánu tohoto společenství.
3.3. Členem voleného orgánu společenství nebo jeho voleným orgánem může být pouze fyzická osoba, která je členem nebo společným členem tohoto společenství nebo je zmocněným zástupcem právnické osoby - člena společenství, je ke dni volby starší 18 (osmnáct) let, má způsobilost k právním úkonům.
3.4. Členem voleného orgánu společenství nemůže být současně ten, jehož příbuzný v řadě přímé, sourozenec nebo manžel (manželka) je členem voleného orgánu společenství.
3.5. Závazek k výkonu volené funkce v orgánu společenství je závazkem osobní povahy a člen voleného orgánu společenství se nemůže nechat zastoupit při výkonu své funkce.
3.6. Funkční období členů volených orgánů společenství činí 5 (pět) let; počíná dnem zvolení do funkce a končí uplynutím funkčního období. Členství ve voleném orgánu dále končí odstoupením z funkce, odvoláním z funkce nebo zánikem členství ve společenství.
3.7. Člen voleného orgánu společenství může být volen opětovně.
3.8. Člen voleného orgánu společenství může být před uplynutím funkčního období z funkce odvolán shromážděním.
3.9. Člen voleného orgánu společenství může před uplynutím funkčního období z funkce odstoupit. Odstoupení musí písemně oznámit orgánu společenství, jehož je členem. Jeho funkce končí dnem, kdy tento orgán odstoupení na své schůzi projednal, nejpozději však uplynutím 30 (třicet) dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení. Pověřený vlastník musí své odstoupení z funkce písemně oznámit shromáždění. Účinky jeho odstoupení nastávají dnem následujícím po nejbližší schůzi shromáždění, nejpozději však uplynutím 60 (šedesáti) dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení.
3.10. Za člena voleného orgánu, který odstoupil, byl odvolán nebo jehož členství zaniklo, shromáždění do 60 (šedesáti) dnů po zániku jeho funkce zvolí nového člena voleného orgánu. Shromáždění může volit náhradníky členů volených orgánů společenství v počtu rovnajícím se nejvýše počtu zvolených členů orgánu, spolu s určením jejich pořadí. Náhradník nastupuje na místo člena orgánu, jehož funkce skončila před uplynutím funkčního období, dnem skončení funkce.
3.11. Pokud se nesejde shromáždění k volbě orgánů společenství nebo nejsou-li tyto orgány zvoleny, plní jejich funkci člen společenství, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí nejméně jednu polovinu, jinak členové společenství, kteří se jimi stali dnem jeho vzniku. Totéž platí, nebude-li statutární orgán schopen plnit své funkce z důvodu, že počet členů výboru poklesl pod 3 (tři) členy, nebo není-li ve funkci pověřený vlastník.
3.12. Orgány společenství hlasují veřejně. Shromáždění se může nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů usnést, že bude o určité věci hlasovat tajně pomocí hlasovacích lístků. V takovém případě současně stanoví postup pro tajné hlasování.
3.13. Členu voleného orgánu může být poskytnuta odměna za výkon funkce, její výši schvaluje shromáždění.

Čl. IV
Shromáždění


4.1. Nejvyšším orgánem společenství je shromáždění, které tvoří členové společenství.
4.2. Shromáždění volí a odvolává členy výboru nebo pověřeného vlastníka; volí a odvolává členy kontrolní komise nebo revizora, rozhodne-li o jejich zřízení.
4.3. Do výlučné působnosti shromáždění náleží rozhodování o
      a) změnách ve věcech, které jsou obsahem prohlášení vlastníka budovy podle § 4 zákona,
      b) schválení nebo změně stanov,
      c) uzavření smlouvy o úvěru, smlouvy o půjčce, leasingové smlouvy, smlouvy o zřízení zástavního práva nebo
          věcného břemene a závazku dle směnečného práva k zajištění správy domu,
      d) uzavření smlouvy o zástavním právu k jednotce včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných
         částech domu se souhlasem člena společenství, který je jejím vlastníkem, k zajištění pohledávek vyplývajících z
         úvěru poskytnutého na náklady spojené se správou domu,
      e) změně účelu užívání stavby, změně stavby, jakož i o podstatných změnách (nástavby, přístavby), modernizaci,
          rekonstrukci, stavebních úpravách a opravách společných částí domu,
       f) výši budoucích příspěvků a záloh na příspěvky členů společenství na správu domu, popřípadě o výši a způsobu
          placení dalších příspěvků, pokud jsou z rozhodnutí členů společenství vybírány na náklady spojené se správou
          domu, které bude nutné vynaložit v následujících měsících a dalších letech, ledaže je tato působnost
          stanovami svěřena výboru,
       g) rozúčtování cen služeb na jednotlivé členy společenství, není-li stanoveno zvláštním právním předpisem nebo
           rozhodnutím cenového orgánu, a vyúčtování cen služeb na jednotlivé členy společenství,
       h) stanovení výše odměny členů výboru nebo pověřeného vlastníka, kontrolní komise nebo revizora,
       i) schválení účetní závěrky spolu se zprávou o hospodaření společenství a správě domu a rozdělení případného
          zisku z hospodaření společenství; pokud jsou správa domu a činnosti s ní související vykonávány správcem
          podle čl. II stanov, předkládá zprávu rovněž správce v rozsahu a způsobem uvedeným ve smlouvě,
       j) pověření výboru nebo pověřeného vlastníka ke sjednání dohod o provedení prací, dodávce služby či jiných
          plnění spojených se správou domu, pokud finanční plnění na jednotlivou zakázku činí 50.000,-Kč (slovy
          padesát tisíc) bez DPH a více nebo musí být zajištěn písemný souhlas vlastníků jednotek; při finančním plnění
          vyšším než 500.000,-Kč (slovy pětset tisíc) bez DPH musí být z projednávání sepsán zápis nebo pořízen
          fonetický záznam, který s přijatým usnesením obdrží každý vlastník jednotky,
      k) nabývání nemovitých věcí, bytů nebo nebytových prostor k účelům, které jsou předmětem činnosti
          společenství podle zákona, o majetkových dispozicích s těmito věcmi (převody, darování, zatěžování právy
          jiných osob, ručení těmito věcmi apod.); totéž platí pro jiná práva a jiné majetkové hodnoty, dále pro movité
          věci, je-li jejich pořizovací cena vyšší než částka určená usnesením shromáždění, jinak částka vyšší než
          50.000,-Kč (slovy padesát tisíc) bez DPH v jednotlivém případě,
       l) schválení ročního rozpočtu společenství, včetně dlouhodobého plánu oprav, rekonstrukci a modernizaci, 
     m) nájmu společných částí domu a nájmu jednotek, které jsou ve společném vlastnictví všech členů společenství,
      n) pojištění domu,
      o) zřízení kontrolní komise nebo revizora,
      p) změně osoby správce nebo o změně obsahu smlouvy se správcem,
      q) pravidlech pro užívání společných částí domu,
      r) rozhodovat o odvolání proti usnesení výboru nebo pověřeného vlastníka,
      s) mimořádných výdajích,
      t) dalších záležitostech společenství, pokud tak stanoví zákon, anebo si je shromáždění k rozhodnutí vyhradí.
4.4. Shromáždění svolává výbor nebo pověřený vlastník nejméně jednou v kalendářním roce; shromáždění musí svolat též z podnětu vlastníků jednotek, kteří mají alespoň jednu čtvrtinu všech hlasů, nebo z podnětu kontrolní komise, je-li ustanovena, a to nejpozději do 30 (třiceti) dnů od doručení jejich podnětu s uvedením návrhu pořadu jednání. Není-li zvolen výbor nebo pověřený vlastník, svolává shromáždění ten, kdo plní funkci orgánů společenství. Svolavatel připravuje též podklady pro jednání shromáždění.
4.5. Nesplní-li svolavatel uvedený v čl. 4.4. svou povinnost svolat shromáždění, jsou oprávněni shromáždění svolat členové společenství, jejichž počet hlasů činí alespoň jednu čtvrtinu všech hlasů. Jimi zvolený člen společenství zahajuje pak schůzi tohoto shromáždění.
4.6. Pokud je svolavatel uvedený v čl. 4.4. nečinný 6 (šest) měsíců, je oprávněn svolat shromáždění kterýkoliv člen společenství.
4.7. O svolání shromáždění musí být členové společenství vyrozuměni nejméně 15 (patnáct) dní přede dnem konání shromáždění doručením písemné pozvánky. Písemná pozvánka musí obsahovat datum, hodinu, místo konání a program jednání shromáždění. K pozvánce se připojí podklady k nejdůležitějším bodům jednání shromáždění nebo informace o tom, kde se může člen společenství s těmito podklady seznámit. Současně s písemným vyrozuměním každého člena společenství musí být tato písemná pozvánka shodného textu vyvěšena na běžně přístupném místě v domě.
4.8. Jednání shromáždění řídí předseda nebo pověřený člen výboru, anebo pověřený vlastník; v případě svolání shromáždění svolavatelem podle čl. 4.4., čl. 4.5. nebo čl. 4.6. řídí jednání shromáždění člen společenství zmocněný tímto svolavatelem.
4.9. Shromáždění je schopné usnášení, jsou-li přítomni členové společenství, kteří mají nadpoloviční většinu hlasů; k přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů společenství, pokud zákon nebo tyto stanovy neurčují jinak. Při hlasování rozhoduje velikost spoluvlastnických podílů členů společenství na společných částech domu (váha hlasu). Členové společenství, kteří jsou spoluvlastníky jednotky, mají postavení vlastníka jednotky (jeden hlas); musejí se přitom dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva spojená s vlastnictvím jednotky nebo si musejí písemně určit společného zmocněnce. Hlasování členů společenství je rozhodováním mezi spoluvlastníky domu a je projevem tvorby vůle právnické osoby. Přijaté rozhodnutí zavazuje nejen jednotlivé vlastníky jednotek, ale také společenství vlastníků jednotek, protože jde o rozhodnutí jeho nejvyššího orgánu společenství vlastníků jednotek.
4.10. Při rovnosti hlasů nebo nedosáhne-li se potřebné většiny nebo dohody, se po dalším objasnění řešeného problému hlasuje znovu. Je-li výsledkem tohoto hlasování rovnost hlasů nebo nedosáhne-li se potřebné většiny nebo dohody, rozhodne na návrh kteréhokoliv člena společenství soud. Jde-li o důležitou záležitost, může přehlasovaný člen společenství požádat soud, aby o ní rozhodl (§ 11 odst. 3 zákona). Právo je nutné uplatnit u soudu do 6 (šesti) měsíců ode dne přijetí rozhodnutí, jinak právo zanikne.
4.11. Souhlasu všech členů společenství je zapotřebí k přijetí usnesení o
      a) změně účelu užívání stavby, o změně stavby, jakož i o podstatných změnách (nástavby, přístavby),
          modernizaci, rekonstrukci, stavebních úpravách a opravách společných částí domu, jimiž se mění uspořádání
          domu nebo jeho vzhled nebo velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu,
      b) uzavření smlouvy o úvěru, smlouvy o půjčce, leasingové smlouvy, smlouvy o zřízení zástavního práva nebo
          věcného břemene a závazku dle směnečného práva k zajištění správy domu,
      c) tom, zda budou uzavřeny smlouvy o zástavním právu k jednotkám včetně příslušných spoluvlastnických podílů
          na společných částech domu se souhlasem člena společenství, který je jejím vlastníkem, k zajištění pohledávek
          vyplývajících z úvěru poskytnutého na náklady spojené se správou domu.
4.12. Tříčtvrtinové většiny hlasů všech členů společenství je zapotřebí k přijetí usnesení o 
      a) změnách ve věcech, které jsou obsahem prohlášení vlastníka budovy podle § 4 zákona,
      b) o rekonstrukci, modernizaci, stavebních úpravách či opravách společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní
          uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu, 
      c) schválení nebo změně stanov,
      d) výši budoucích příspěvků a záloh na příspěvky členů společenství na správu domu, popřípadě o výši a způsobu
          placení dalších příspěvků, pokud jsou z rozhodnutí členů společenství vybírány na náklady spojené se správou
          domu, které bude nutné vynaložit v následujících měsících a dalších letech, ledaže je tato působnost k
          rozhodování stanovami svěřena výboru,
      e) schválení rozúčtování cen služeb na jednotlivé členy společenství, není-li toto stanoveno zvláštním právním
          předpisem nebo rozhodnutím cenového orgánu, a rozúčtování cen služeb na jednotlivé členy společenství,
       f) schválení účetní závěrky spolu se zprávou o hospodaření společenství a správě domu a rozdělení případného
          zisku z hospodaření společenství; pokud jsou správa domu a činnosti s ní související vykonávány správcem
          podle čl. II stanov, předkládá zprávu rovněž správce v rozsahu a způsobem uvedeným ve smlouvě, 
      g) schválení ročního rozpočtu společenství, včetně dlouhodobého plánu oprav, rekonstrukcí a modernizací,
      h) nabývání nemovitých věcí, bytů nebo nebytových prostor k účelům, které jsou předmětem činnosti
          společenství podle zákona, i o majetkových dispozicích s těmito věcmi (převody, darování, zatěžování právy
          jiných osob, ručení těmito věcmi apod.),
      i) rozdělení zisku z hospodaření společenství.
4.13. Nadpoloviční většina hlasů všech členů společenství je zapotřebí ke zvolení nebo odvolání členů volených orgánů společenství.
4.14. Tvoří-li společenství pouze 3 (tři) členové, je zapotřebí k přijetí usnesení shromáždění vždy souhlasu všech členů společenství.
4.15. V případech, kdy je podle zákona (§ 11 odst. 5 a § 13 odst. 3) nebo těchto stanov ( čl. 4.11 a čl. 4.12.) potřebný souhlas všech členů společenství nebo tříčtvrtinové většiny hlasů, může být tento souhlas vyjádřen jednotlivými členy společenství také mimo schůzi shromáždění písemně na jedné či na více listinách, které obsahují přesné a v případě více listin shodné označení věci, k níž je souhlas požadován, návrh usnesení, datum a úředně ověřené podpisy členů společenství s uvedením souhlasu nebo nesouhlasu s přijetím návrhu usnesení.
4.16. Z jednání shromáždění se pořizuje zápis, za jehož pořízení odpovídá svolavatel a který podepisuje předsedající. Zápis musí obsahovat:
      a) datum a místo konání shromáždění, označení předsedajícího a program jednání,
      b) nezbytné údaje prokazující schopnost shromáždění jednat a usnášet se,
      c) souhrnný obsah diskuse a přijatá usnesení,
      d) výsledky hlasování přítomných členů shromáždění,
      e) výsledky voleb, pokud byly volby prováděny, 
      f) námitky členů proti rozhodnutí společenství, kteří požádali o jejich zaprotokolování
     g) označení spoluvlastníků jednotky, kteří hlasovali za společného člena,
     h) jakákoliv prohlášení ve zkrácené formě, o jehož zanesení do zápisu bylo členem požádáno.
4.17. Přílohu zápisu z jednání shromáždění tvoří
      a) pozvánka na jednání shromáždění
      b) podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům (programu jednání)
      c) seznam členů společenství s uvedením jejich spoluvlastnických podílů na společných částech domu
      d) seznam účastníků shromáždění s jejich podpisy (prezenční listina)
      e) plné moci
4.18. Do 10 (deseti) dnů ode dne konání schůze shromáždění musí být vyvěšen zápis z jednání včetně přijatých usnesení a kopie příloh na nástěnce domu. Zápis musí být vyvěšen po dobu minimálně 30 (třiceti) dnů. Kopie zápisu musí být bezodkladně zaslána správci a na požádání jednotlivým členům společenství, a to do 5 (pěti) dnů od obdržení jejich žádosti.

Čl. V
Výbor


5.1. Výbor je statutárním a výkonným orgánem společenství. Výbor je tříčlenný. Každý člen výboru má jeden hlas.
5.2. Výbor volí ze svých členů předsedu a také ho z funkce odvolává.
5.3. Za výbor jedná navenek jeho předseda výboru nebo výborem písemně pověřený člen výboru. Je-li pro právní úkon zapotřebí písemné formy, je nezbytný podpis předsedy a dalšího člena výboru.
5.4. Výbor řídí a organizuje běžnou činnost společenství a rozhoduje ve věcech spojených se správou domu a s předmětem činnosti společenství s výjimkou těch věcí, které jsou podle zákona a těchto stanov ve výlučné působnosti shromáždění, anebo si je shromáždění k rozhodnutí vyhradilo.
5.5. Výbor plní usnesení shromáždění a odpovídá mu za svou činnost. Výbor se schází podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Výbor svolává jeho předseda nebo výborem písemně pověřený člen výboru; není-li takto výbor svolán, mohou zasedání výboru svolat další členové výboru.
5.6. Výbor je schopen usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů výboru. Požádá-li o to člen výboru, musí být do zápisu výslovně uveden jeho nesouhlas s přijatým usnesením, popřípadě též důvody tohoto nesouhlasu.
5.7. Výbor zejména
      a) zajišťuje záležitosti společenství ve věcech správy domu a dalších činností společenství podle zákona a těchto
          stanov, pokud nejde o záležitosti, které jsou v působnosti shromáždění; zajišťuje plnění usnesení shromáždění
          a odpovídá mu za svou činnost,
      b) svolává shromáždění, připravuje podklady pro jeho jednání a organizuje jednání, shromáždění předkládá
          zprávu o hospodaření společenství, zprávu o správě domu a o dalších činnostech společenství, které obsahují
          zejména základní údaje o provedených a plánovaných opravách, údržbě a povinných revizích včetně údajů o
          použití a stavu příspěvků na správu domu,
      c) předkládá k projednání a schválení účetní závěrku a písemné materiály, které má shromáždění projednat,
      d) odpovídá za vedení účetnictví a navazující evidence a za sestavení účetní závěrky, kterou předkládá
          shromáždění ke schválení,
      e) odpovídá za řádné vedení písemností společenství, uzavřených smluv, vedení a aktualizaci knihy členů
          společenství, zápisů z výboru a shromáždění, realizaci usnesení, skartaci písemností apod. 
      f) rozhoduje o uzavírání smluv ve věcech předmětu činnosti společenství, zejména k zajištění oprav, pojištění
         domu a zajištění dodávky služeb spojených s užíváním jednotek. Dohody o provedení prací, o dodávce služby a
         jiných plnění podle uzavřených smluv, pokud je objem finančního plnění na jednotlivou zakázku nižší než
         50.000,-Kč (slovy padesát tisíc) bez DPH, sjednává bez souhlasu shromáždění. U objemu finančního plnění nad
         tento limit sjednává příslušné dohody po jejich schválení shromážděním v souladu s takto přijatým usnesením.
         Zajišťuje kontrolu kvality dodávek, služeb a jiných plnění podle uzavřených smluv a činí vůči dodavatelům
         potřebná právní nebo jiná opatření k odstranění zjištěných nedostatků nebo k náhradě vzniklé škody. 
     g) zajišťuje včasné plnění závazků společenství vzniklých ze smluv a jiných závazků a povinností vůči třetím
         osobám a včasné uplatňování pohledávek společenství,
     h) zajišťuje vedení oddělené evidence záloh a příspěvků na správu, provoz, opravu, rekonstrukci a modernizaci
         domu uhrazených jednotlivými členy společenství a způsobu jejich čerpání k určenému účelu,
      i) určuje a rozepisuje výše záloh na úhradu za jednotlivé služby v přiměřené výši (včetně rozpisu příspěvků na
         náklady spojené se správou domu a příspěvky na opravy, rekonstrukce a modernizace domu a pojištění domu)
         na jednotlivé členy společenství a stanoví den jejich splatnosti,
      j) zajišťuje vyúčtování záloh na úhradu za služby a vypořádání nedoplatků nebo přeplatků, 
     k) činí opatření k zajištění úhrady dluhů členů společenství na příspěvcích na výdaje spojené se správou domu, s
         provozem, údržbou a opravami společných částí domu, popřípadě domu jako celku a záloh na služby,
     l) jménem společenství vymáhá plnění povinností uložených členům společenství; zejména vymáhá neplacené
        příspěvky a zálohy,
    m) má právo vyzvat vlastníky jednotek, aby do doby, než člen společenství (dlužící zálohy na služby nebo
         příspěvky) své dluhy uhradí, složili na účet společenství zálohu na pokrytí těchto dluhů tak, aby nedošlo k
         platební neschopnosti společenství a dodávka služeb nebyla přerušena,
     n) připravuje podklady pro schůzi shromáždění ve věcech podání návrhu na žaloby týkající se neplnění povinností
         členů společenství, zřízení zástavního práva a návrh na výkon rozhodnutí prodejem jednotky,
     o) zajišťuje právo člena společenství nahlížet do všech podkladů a listin týkajících se činnosti a hospodaření
         společenství včetně pořízení kopie, opisu či výpisu z těchto dokladů,
     p) má právo vyzvat členy společenství k poskytnutí pomoci při zajišťování některých činností spojených se správou
         domu,
     q) odpovídá za přípravu vnitřních řádů, směrnic, norem apod.
     r) odpovídá za podání daňového přiznání a odvod daní místně příslušnému správci daně, za správnost a
        dodržování termínů,
     s) odpovídá za přípravu rozpočtu společenství, dlouhodobého plánu oprav, rekonstrukcí a modernizací; základním
         kritériem při sestavování rozpočtu přitom musí být zabezpečení vyrovnaného hospodaření domu v běžném
         roce a vytvoření dostatečně velké zálohy finančních prostředků na údržbu a opravy společných částí
         domu plánované v letech budoucích,
      t) v případě, že se společenství stane platebně neschopným po období delší než 30 (třicet) dní, je povinen svolat
         do 15 (patnácti) dnů shromáždění a předložit návrh řešení.
      u) odpovídá za návrh zápisu společenství v obchodním rejstříku včetně změn a výmazu,
      v) odpovídá za návrh podání změny prohlášení vlastníka nebo smlouvy o výstavbě na příslušný katastrální úřad,
5.8. Z jednání se pořizuje zápis, za jehož pořízení odpovídá svolavatel a který podepisuje předsedající. Zápis musí obsahovat:
      a) datum a místo konání a program jednání,
      b) shrnutí diskuse a přijatá usnesení,
      c) výsledky hlasování členů výboru,
      d) námitky členů výboru proti rozhodnutí výboru, kteří požádali o jejich zaprotokolování
Přílohou zápisu je prezenční listina.
5.9. Člen výboru odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti při výkonu své funkce. Odpovědnosti se člen výboru zprostí, prokáže-li, že škodu nezavinil. Odpovědnosti se člen výboru též zprostí tehdy, jestliže nesouhlasil s rozhodnutím výboru, jehož plněním vznikla společenství škoda, a jestliže si nechal svůj nesouhlas zaprotokolovat v zápisu o jednání výboru, které přijalo předmětné rozhodnutí.
5.10. Výbor není oprávněn uzavírat bez schválení všemi členy společenství jakékoli smlouvy o úvěru, smlouvy o půjčce, leasingové smlouvy, smlouvy o zřízení zástavního práva nebo věcného břemene a závazku dle směnečného práva.
5.11. Člen výboru není oprávněn uzavírat smlouvy jménem společenství s fyzickými či právnickými osobami, pokud je s nimi majetkově, právně či příbuzensky propojen bez toho, aniž by o této skutečnosti předem písemně informoval ostatní vlastníky jednotek.
5.12. Do 7 (sedmi) dnů ode dne konání schůze výboru musí být vyvěšen zápis z jednání včetně přijatých usnesení a kopie příloh na nástěnce domu. Zápis musí být vyvěšen po dobu minimálně 30 (třiceti) dnů. Kopie zápisu musí být bezodkladně zaslána správci a na požádání jednotlivým členům společenství, a to do pěti dnů od obdržení jejich žádosti.

Čl. VI
Pověřený vlastník


6.1. Pověřený vlastník je statutárním a výkonným orgánem společenství, není-li zvolen výbor. Pověřený vlastník vykonává působnost a plní úkoly v rozsahu, v jakém jinak přísluší podle zákona a těchto stanov výboru.
6.2. Pověřený vlastník činí právní úkony a podepisuje je jménem společenství.
6.3. Pověřeného vlastníka volí shromáždění stejným způsobem, jakým se volí výbor.
6.4. Pověřený vlastník odpovídá za porušení svých povinností shodně jako člen výboru.
6.5. Výkon funkce pověřeného vlastníka je nepřenositelný.

Čl. VII
Kontrolní komise, revizor


7.1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem společenství, který je oprávněn kontrolovat činnost společenství a projednávat stížnosti jeho členů na činnost společenství nebo jeho orgánů. Kontrolní komise nebo její pověřený člen je oprávněn nahlížet do účetních a jiných dokladů společenství a vyžadovat od výboru nebo pověřeného vlastníka potřebné informace pro svou kontrolní činnost. Kontrolní komise odpovídá pouze shromáždění a je nezávislá na ostatních orgánech společenství.
7.2. Kontrolní komise je nejméně tříčlenná a volí ji shromáždění stejným způsobem, jakým se volí výbor. Shromáždění může rozhodnout, že činnost kontrolní komise bude vykonávat jen jeden z vlastníků tzv. revizor. Revizor má působnost kontrolní komise.
7.3. Ze svých členů kontrolní komise volí a odvolává svého předsedu. Člen kontrolní komise nesmí být zároveň členem výboru společenství.
7.4. Kontrolní komise se schází nejméně třikrát ročně. Kontrolní komisi svolává a její jednání řídí předseda této komise.
7.5. Kontrolní komise v rámci své působnosti zejména
      a) kontroluje plnění usnesení shromáždění,
      b) kontroluje hospodaření společenství,
      c) kontroluje dodržování stanov společenství, zákona a ostatních obecně závazných předpisů a vnitřních norem,
      d) vyřizuje stížnosti členů společenství do 30 (třiceti) dnů ode dne jejich podání, v odůvodněných případech do
          60 (šedesáti) dnů, 
      e) vyjadřuje se k účetní závěrce společenství a ke zprávě výboru určené k projednání na schůzi shromáždění,
       f) je oprávněna požadovat od členů společenství a výboru společenství všechny doklady a informace (pokud
          nejsou v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů) potřebné ke své činnosti. Členové výboru nebo
          pověřený vlastník a jednotliví členové společenství jsou povinni tyto informace poskytnout, 
      g) je oprávněna vyzvat výbor ke svolání shromáždění a odpovídá za přípravu programu a písemných podkladů
          jednání,
      h) odpovídá za evidenci zápisů, kontrolních zpráv a ostatních písemností kontrolní komise,
       i) účastní se prostřednictvím svého zástupce jednání výboru.
7.6. Při hlasování v kontrolní komisi má každý člen jeden hlas.
7.7. Zprávy o výsledku kontrol předkládá kontrolní komise shromáždění a výboru společenství s návrhem na opatření.

Čl. VIII
Vznik členství, evidence členů společenství


8.1. Členy společenství se stávají fyzické i právnické osoby, které nabyly vlastnictví k jednotce v domě, pro který společenství vzniklo. Jejich členství vzniká
       a) dnem vzniku společenství v případech, kdy tyto osoby nabyly vlastnictví k jednotce nejpozději
           dnem vzniku společenství,
       b) dnem nabytí vlastnictví k jednotce v případech, kdy tyto osoby nabyly vlastnictví k jednotce po
           dni vzniku společenství.
8.2. Členství ve společenství vzniká a zaniká současně s převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky. Společnými členy společenství jsou spoluvlastníci jednotky nebo manželé, kteří mají jednotku ve společném jmění manželů. Ze společného členství jsou společní členové oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Spoluvlastníci jednotky jako společní členové mají postavení vlastníka jednotky a mají právo na schůzi shromáždění hlasovat jako jeden vlastník - člen společenství s váhou hlasu odpovídající spoluvlastnickému podílu na společných částech domu, přičemž váha hlasu je nedělitelná.
8.3. Seznam členů společenství, jejichž členství vzniklo ke dni vzniku společenství, tvoří přílohu těchto stanov. Seznam členů společenství je veden a aktualizován v Knize členů společenství, která může být vedena i elektronickou formou.
8.4. Členy společenství, jejichž členství vznikne za trvání společenství, zapíše společenství do seznamu členů neprodleně poté, kdy vlastník písemně oznámí prokazatelné nabytí vlastnictví jednotky. Pokud tak vlastník neučiní sám, je povinen tak učinit na písemnou výzvu výboru.
8.5. V seznamu členů společenství musí být u každého člena společenství uvedena vedle jména, příjmení, data narození a místa trvalého pobytu i adresa pro doručování písemností, pokud je odlišná od místa trvalého pobytu, dále váha jeho hlasu při hlasování na shromáždění, datum vzniku či ukončení jeho členství ve společenství, popř. další údaje potřebné k zajištění správy domu, jako např. soupis osob spoluužívajících příslušné jednotky apod.

Čl. IX
Práva a povinnosti člena společenství


9.1. Člen společenství má práva vlastníka jednotky a člena společenství uvedená v příslušných ustanoveních zákona a těchto stanov, zejména právo
      a) účastnit se veškeré činnosti společenství,
      b) účastnit se jednání shromáždění a hlasováním se podílet na jeho rozhodování,
      c) volit a být volen do orgánů společenství,
      d) předkládat orgánům společenství návrhy a podněty ke zlepšení činnosti společenství a k
          odstranění nedostatků v jejich činnosti,
      e) obdržet vyúčtování záloh na úhradu jednotlivých služeb, příspěvků na výdaje spojené se správou
          domu a vrácení případných přeplatků. K tomu obdržet podklady, z nichž vychází určení výše jeho
          povinností, zejména položkový seznam nákladů, 
      f) nahlížet do písemných podkladů, týkajících se činnosti společenství, práce výboru a kontrolní
         komise (tj. i smluv sjednaných společenstvím) a na svůj náklad si vyžádat pořízení kopie, opisu či
         výpisu z těchto podkladů,
      g) obdržet pozvánku, příp. i písemné podklady pro jednání shromáždění.
9.2. Člen společenství má povinnosti vlastníka jednotky a člena společenství uvedené v příslušných ustanoveních zákona a těchto stanov, zejména povinnost
      a) dodržovat tyto stanovy a plnit usnesení orgánů společenství schválená v souladu se zákonem a
          těmito stanovami, 
      b) hradit stanovené příspěvky na správu domu, a to poměrně podle velikosti spoluvlastnického
          podílu na společných částech domu, neurčuje-li písemná dohoda všech vlastníků jednotek jinak, a
          nedoplatky vyplývající z jejich vyúčtování, 
      c) hradit stanovené zálohy na úhradu za služby spojené s užíváním jednotky a hradit nedoplatky
          vyplývající z jejich vyúčtování,
      d) řídit se při užívání společných částí domu, pozemku a společných zařízení domu právními
          předpisy, rozhodnutími orgánů společenství a pokyny výrobce nebo správce technických zařízení,
          domovním řádem, požární či jinou obdobnou směrnicí,
      e) zdržet se jednání, jímž by zasahoval do práva ostatních členů společenství a podstatně omezoval
          nebo neumožňoval výkon jejich práv; úpravy jednotky ve svém vlastnictví provádět tak, aby
          neohrožoval výkon vlastnického práva ostatních vlastníků jednotek a v případech, kde to stanoví
          zákon, provádět úpravy jen se souhlasem všech vlastníků jednotek nebo na základě smlouvy o
          výstavbě uzavřené se všemi vlastníky jednotek v domě,
      f) bez zbytečného odkladu zajistit na svůj náklad odstranění závad a poškození, které na jiných
         jednotkách způsobil sám nebo ti, kteří s ním jednotku užívají, nebo nájemci či podnájemci a
         příslušníci jejich domácností, 
     g) umožnit instalaci a údržbu zařízení pro měření tepla a vody v jednotce a umožnit odečet
         naměřených hodnot; oznámit bez zbytečného odkladu výboru nefunkčnost těchto zařízení,
     h) umožnit po předchozím vyzvání přístup do jednotky osobám pověřeným kontrolou, revizemi,
         prováděním oprav a úprav souvisejících s opravami ostatních jednotek a domu jako celku; nejde-li
         o havarijní či obdobný stav, činí výzvu písemně výbor nebo pověřený vlastník alespoň pět dnů
         předem,
      i) oznámit bez zbytečného odkladu výboru nebo pověřenému vlastníkovi nabytí vlastnictví jednotky
         spolu s údaji potřebnými pro zapsání do seznamu členů společenství a pro potřeby správy domu,
      j) oznamovat společenství všechny skutečnosti rozhodné pro rozúčtování služeb spojených s
         bydlením, zejména změny v počtu příslušníků své domácnosti, domácnosti nájemce nebo
         podnájemce, pokud je způsob rozúčtování cen služeb nebo stanovení výše příspěvků na správu
         domu závislé též na počtu členů domácnosti, a to nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy ke
         změně došlo. Pokud je bytová jednotka užívána i ke krátkodobému pronájmu, je vlastník povinen
         nahlásit počet ubytovaných osob po uplynutí každého měsíce, a to vždy do desátého dne v měsíci,
     k) udržovat jednotku na své náklady ve stavu způsobilém k řádnému užívání a v takovém stavu, aby
         neohrožoval ostatní vlastníky, ostatní jednotky a společné části domu.
      l) neprodleně upozorňovat výbor na závady vzniklé na společných částech domu, jakož i na jednání
         jiných, popř. na další skutečnosti, které společné části domu poškozují, a dále podle svých
         schopností a možností bránit takovému poškozování, resp. vzniku těchto škod předcházet, 
     m) dodatečně se podle rozhodnutí shromáždění podílet finanční částkou odpovídající velikosti
          spoluvlastnického podílu na úhradě nutné investice na společných částech domu přesahující
           finanční stav fondu oprav k datu realizace této investice,
      n) řídit se při užívání elektrických a plynových rozvodů v jednotce a elektrických a plynových
          spotřebičů v jednotce pokyny výrobce a právními předpisy, zejména nařízeními o periodických
          revizích,
      o) při převodu nebo přechodu vlastnictví k jednotce je původní vlastník povinen předat novému
          nabyvateli platné stanovy společenství, upozornit ho na povinnost zapsat se do seznamu členů
          společenství, sdělit novému nabyvateli zůstatek na zálohách ve fondu oprav, rekonstrukce a
          modernizace domu a písemně oznámit výboru společenství zánik svého členství včetně jména a
          adresy nového nabyvatele,
      p) při převodu vlastnictví jednotky je vlastník povinen uhradit veškeré nedoplatky.
9.3. Úpravy:
      a) jimiž se mění vzhled domu, může vlastník provádět jen se souhlasem všech vlastníků jednotek.
          Jde-li o modernizaci, rekonstrukci, stavební úpravy a opravy na společných částech domu
          postačuje souhlas tříčtvrtinové většiny všech vlastníků. V obou případech se nesmí změnit vnitřní
          uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu,
      b) jimiž se mění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných
          částech domu, může vlastník provádět jen na základě smlouvy o výstavbě uzavřené se všemi
          vlastníky jednotek,
      c) podstatné vnitřní úpravy v jednotce, tj. stavební úpravy, které vyžadují vydání stavebního
          povolení, je povinen vlastník jednotky oznámit výboru.
          Vlastník jednotky je povinen při jakýchkoliv zamýšlených stavebních činnostech v domě a v
          jednotce postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu se
          stavebním zákonem a předpisy souvisejícími. V případě, že provádí změnu stavby, má povinnost
          předat výboru nebo pověřenému vlastníkovi ověřenou projektovou dokumentaci.
9.4. Člen společenství má právo nechat se zastupovat po předložení plné moci s úředně ověřeným podpisem.
9.5. Člen společenství je povinen prokazatelně (písemně) sdělit výboru a správci adresu pro doručování písemností. Pokud tak neučiní písemně, považuje se za tuto adresu adresa uvedená na listu vlastnictví, kde je zapsána budova č.p. 1753 k.ú. Litovice, obec Hostivice.

Čl. X
Zánik členství ve společenství


10.1. Členství ve společenství zaniká
      a) převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky,
      b) úmrtím člena společenství - fyzické osoby,
      c) zánikem člena společenství - právnické osoby bez právního nástupnictví,
      d) zánikem jednotky, jejímž vlastníkem je člen společenství,
      e) dalším způsobem, pokud to stanoví zákon.
10.2. Společné členství ve společenství zaniká a mění se na členství dnem, kdy se zapíše změna předchozího spoluvlastnictví jednotky na výlučné vlastnictví jediného člena společenství do katastru nemovitostí; tuto změnu je povinen člen společenství neprodleně oznámit výboru společenství.
10.3. Spolu se zánikem členství ve společenství zaniká i členství ve volených orgánech společenství.
10.4. Při zániku členství nemá bývalý člen právo na vypořádání nevyčerpaného zůstatku na zálohách na správu domu a na drobné opravy domu, na vypořádání nevyčerpaného zůstatku na fondu oprav, rekonstrukce a modernizace.

Čl. XI
Úhrada nákladů spojených se správou domu a úhrada za služby


11.1. Příspěvky na správu domu, dále zálohy na úhradu za služby, popřípadě další platby platí členové společenství měsíčně v částkách a v termínech stanovených výborem, a to na účet společenství, pokud shromáždění nestanoví jinak. Při neplnění povinností je výbor, případně správce oprávněn uložit vlastníkovi jednotky poplatek za každý den prodlení ve výši odpovídající roční výši repo sazby stanovené ČNB, zvýšené o 7 (sedm) procentních bodů z dlužné částky, splatné k prvnímu dni prodlení. V každém kalendářním pololetí, v němž trvá prodlení dlužníka, je výše úroků z prodlení závislá na výši repo sazby stanovené ČNB a platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. Poplatek z prodlení i úrok z prodlení jsou splatné do 14 (čtrnácti) dnů od obdržení výzvy k zaplacení vedle vlastního plnění. Při prodlení dlužníka delším než 3 (tři) měsíce je výbor povinen domáhat se u soudu přisouzení pohledávek společenství a zřízení zástavního práva ostatních vlastníků jednotek k jednotce vlastníka, který se v prodlení. Vlastník jednotky, který je v prodlení, odpovídá za veškeré náklady, které společenství vynaloží v souvislosti s uplatněním a výkonem práva ostatních vlastníků.
11.2. O vyúčtování příspěvků podle čl. 9.2. rozhoduje shromáždění jednou ročně.
11.3. Nevyčerpaný zůstatek příspěvků na správu domu se s jednotlivými členy společenství nevypořádává a převádí se do následujícího roku, pokud shromáždění nerozhodne jinak.
11.4. Nevyčerpaný zůstatek fondu oprav, rekonstrukce a modernizace, který se zřizuje k překlenutí sezónních a nepředvídatelných nákladů domu, se s jednotlivými členy společenství nevypořádává a převádí se do následujícího roku, pokud shromáždění nerozhodne jinak.
11.5. Výbor je povinen jednou ročně vyúčtovat zálohy na úhradu za služby podle čl. 9.2. písm. c), a to nejpozději do 6 (šesti) měsíců po skončení zúčtovacího období, kterým je kalendářní rok (tj. období od 01.01. do 31.12.), během kterého byly poskytnuty dodávky služeb spojených s užíváním jednotky. Nedoplatek nebo přeplatek vyplývající z vyúčtování je splatný nejpozději do 30 (třiceti) dnů od doručení vyúčtování záloh. Reklamační období trvá 30 (třicet) dnů od data doručení vyúčtování. V případě uznaných oprávněných reklamací a zpracování nového vyúčtování služeb, jsou přeplatky a nedoplatky splatné nejpozději do 31.08. následujícího kalendářního roku.
11.6. Při převodu nebo přechodu vlastnictví k jednotce se nevypořádává podíl původního vlastníka jednotky na zůstatku dlouhodobých záloh do fondu oprav, rekonstrukce a modernizace. Způsob vypořádání tohoto podílu si dohodnou původní a nový nabyvatel podle svého vlastního uvážení. V případě zjištěného nedoplatku bude nedoplatek vymáhán na původním vlastníku jednotky, příp. jeho právním nástupci v souladu s čl. 5.7. písm. r) a čl. 12.7.
11.7. Společenství určí způsob, jakým bude nakládáno s fondem oprav, rekonstrukce a modernizace, s příspěvky a zálohami na správu domu; v případě správy domu jinak než samosprávou určí i rozsah pravomocí správce (např. proplácení faktur až po předchozím odsouhlasení, výběrová řízení apod.)
11.8. O případném zvýšení finančních příspěvků či záloh členů společenství rozhoduje v odůvodněných případech výbor.
11.9. Zprávu o použití a stavu příspěvků na správu domu předkládá výbor ke schválení shromáždění spolu se zprávou o hospodaření společenství a s návrhem na schválení účetní závěrky. Nevyčerpaný zůstatek těchto finančních prostředků se převádí do následujícího roku.

Čl. XII
Hospodaření společenství a způsob nakládání s jeho majetkem


12.1. Společenství hospodaří s finančními prostředky poskytovanými členy společenství na úhradu příspěvků na správu domu, dále s finančními prostředky poskytovanými členy společenství na úhradu za služby spojené s užíváním jednotek a s dalšími finančními prostředky získanými v rámci činnosti společenství.
12.2. Společenství může se souhlasem nadpoloviční většiny hlasů všech členů společenství smluvně pověřit zajišťováním činností uvedených v čl. 12.1. jinou osobu (správce).
12.3. Uzavře-li společenství podle těchto stanov smlouvu se správcem, je povinno smluvně dojednat také povinnosti správce předkládat orgánům společenství ke schválení návrhy výše příspěvků na správu domu a výše záloh na úhradu za služby placené členy společenství, návrhy na rozúčtování cen služeb a další návrhy, které podle zákona a podle těchto stanov schvalují příslušné orgány společenství.
12.4. Společenství vede podvojné účetnictví podle zákona o účetnictví v platném znění.
12.5. Společenství podá přihlášku k registraci daně místně příslušnému správci daně nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy začalo pobírat příjmy podléhající dani nebo mu vznikla povinnost srážet daň nebo zálohy na ní.
12.6. Nabude-li společenství věci, práva, jiné majetkové hodnoty, byty nebo nebytové prostory k účelům uvedeným v zákoně a v těchto stanovách, je povinno s nimi hospodařit pouze v souladu s vymezeným účelem. Výbor nebo pověřený vlastník může v těchto případech činit právní úkony pouze na základě usnesení shromáždění, pokud v usnesení shromáždění není stanoveno jinak.
12.7. Společenství je povinno uplatňovat a vymáhat plnění povinností uložených členům společenství k tomu příslušným orgánem společenství a plnění závazků třetích osob vůči společenství. Výbor či pověřený vlastník odpovídají za včasné plnění těchto úkolů.
12.8. Členové společenství jsou z právních úkonů týkajících se společné věci oprávněni a povinni v poměru odpovídajícím velikosti jejich spoluvlastnických podílů na společných částech domu.
12.9. Členové společenství ručí za závazky společenství v poměru, který odpovídá velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu.
12.10. V případě vzniku pojistné události a výplaty pojistného plnění na základě smlouvy o pojištění domu bude pojistné plnění přednostně použito na opravu společných částí domu. Pokud dojde k úplnému zničení domu a uvedení domu v předešlý stav nebude možné nebo pokud se tak vlastníci jednotek dohodnou podle čl. 4.11. písm. a), bude pojistné plnění rozděleno podle velikosti spoluvlastnických podílů jednotlivých vlastníků na společných částech domu.
12.11. Případný zisk z hospodaření společenství může být rozdělen mezi členy společenství po schválení účetní závěrky na základě souhlasu členů společenství podle čl. 4.12. písm. f); zisk se rozdělí podle velikosti spoluvlastnických podílů jednotlivých vlastníků na společných částech domu nebo se převede na základě schválené účetní závěrky do následujícího roku k úhradě nákladů na správu domu. V daňových věcech se postupuje podle zvláštních předpisů.

Čl. XIII
Doručování


13.1. Vyžadují-li tyto stanovy doručení písemností, děje se tak osobně nebo poštou. Povinnost doručení je splněna:
      a) vhozením do poštovní schránky při doručování tzv. obyčejné pošty (zápisů, informací apod.);
          takto nelze doručovat pozvánku na shromáždění společenství a související podklady,
      b) převzetím písemnosti za současného potvrzení jejího převzetí při doručování písemností výborem
          společenství konkrétnímu členu společenství, nejde-li o písemnosti uvedené pod písm. a), 
      c) doručením písemnosti poštou. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost vrátí
          jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo doručení písemnosti odmítl.
13.2. Způsob doručování písemností mezi členy společenství, orgány společenství a správcem bude zvlášť upraven ve smlouvě se správcem.

Čl. XIV
Závěrečná ustanovení


14.1. Není-li výbor nebo pověřený vlastník zvolen, rozhoduje se o výši budoucího příspěvku či zálohy na náklady spojené se správou domu nadpoloviční většinou všech vlastníků jednotek v domě. Pro zápis z jednání vlastníků platí obdobně ustanovení čl. 4.16. až čl. 4.18.
14.2. Právní poměry společenství neupravené těmito stanovami se řídí zákonem o vlastnictví bytů, obecně závaznými právními předpisy a příslušnými ustanoveními vzorových stanov uvedených v příloze nař. vlády č. 371/2004 Sb., v platném znění.
14.3. Společenství zaniká dnem zániku domu nebo v případech, že:
       a) vlastníci všech jednotek v domě uzavřou dohodu podle § 5 odst. 6 zákona o tom, že se
           vlastnictví jednotek změní na podílové spoluvlastnictví budovy,
       b) počet jednotek v domě se sníží na méně než pět,
       c) počet různých vlastníků jednotek se sníží na méně než tři.
14.4. Stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení.
14.5. Tyto stanovy byly schváleny první schůzí shromáždění společenství dne 3. května 2007 

Additional information