Zápis ze 15. schůze shromáždění Společenství domu 1753 Hostivice

 

konané dne 27. května 2015 od 19:00 hod., B. Němcové 1753, Hostivice.

 

1. PREZENCE

 

Shromáždění Společenství domu 1753 Hostivice zahájila paní MDDr. Markéta Libánskáv 19:00 hod. poté, co byla ukončena prezence a sečteny podpisy a plné moci přítomných vlastníků. Konstatovala, že shromáždění s 91,83 platnými hlasy je usnášeníschopné –  dle platných stanov společenst je potřeba 51 ze 100 procent podílu, aby shromáždění bylo usnášeníschopné. Proto toto shromáždění nebude mimořádné shromáždění vlastníků, ale řádné. Shromáždění vlastníků rozhoduje většinou hlasů přítomných vlastníků společenství.

Dále seznámila přítomné, že za byt hlasuje vždy pouze jeden z manželů a při hlasování ti, kteří mají více hlasů díky plným mocím, dají toto viditelně najevo.

 

Na začátek paní MDDr. Markéta Libánská navrhla, aby se na této schůzi hlasovalo zvednutím ruky v pořadí – kdo je proti, kdo se zdržel a odpočtem bude zjištěno, kdo je pro. 

 

2. VOLBA ORGÁNŮ SHROMÁŽDĚ

Dalším bodem byla volba předsedajícího shromáždění. Byl podán návrh na paní MDDr. Markétu Libánskou. Jiný návrh na předsedajícího shromáždění nebyl podán.

 

Návrh usnesení: „Souhlasím, aby byla předsedajícím shromáždění zvolena paní MDDr. Markéta Libánská.“

Výsledek hlasování: počtem 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se a 100 % přítomných hlasů (91,83 % všech hlasů) pro byl tento návrh usnesení přijat.

 

Dále navrhla, aby provedením zápisu ze shromáždění byla pověřena také paní MDDr. Markéta Libánská a poprosila přítomné o jiný návrh na zapisovatele. Nikdo jiný nebyl navržen, a proto nechala hlasovat o tom, aby zápis provedla paní MDDr. Markéta Libánská.

 

Návrh usnesení: „Souhlasím, aby zapisovatelem shromáždění byla paní MDDr. Markéta Libánská

Výsledek hlasování: počtem 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se a 100 % přítomných hlasů (91,83 % všech hlasů) pro byl tento návrh usnesení přijat.

 

3. SCHVÁLENÍ PROGRAMU SHROMÁŽDĚNÍ

 

Předsedající navrhla přijmout program shromáždění ve stejné podobě, jak bylo uvedeno na pozvánce na shromáždění vlastníků

Návrh usnesení: „Navrhuji přijmout následující program shromáždění:

 

Program shromáždění:

 

1) prezence oprávněných účastníků

2) volba předsedajícího a zapisovatele shromáždění

3) schválení programu shromáždění

4) změna stanov SVJ dle NOZ, stanovy zaslány všem vlastníkům e-mailem spolu s pozvánkou, dále možnost seznámení na web. stránkách www.hostivice1753.cz

5) schválení účetní uzávěrky za rok 2014

6) změna předpisu záloh, s ohledem na nařízení vlády 366/2013 (rozdělení provozního fondu na vlastní správní činnost a ostatní náklady)

7) informace o činnosti výboru

8) plán investičních akcí pro rok 2016

9) diskuze

 

Výsledek hlasování: počtem 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se a 100 % přítomných hlasů (91,83 % všech hlasů) pro byl tento návrh usnesení přijat.

 

4. ZMĚNA STANOV SVJ dle NOZ

 

Předsedající informovala o nutnosti schválit nové stanovy dle NOZ.

Stanovy nachystal pan JUDr. Zbyněk Jiroušek, advokát. Jsou v souladu se zákonem a s novým občanským zákoníkem. Schvalování proběhlo za přítomnosti notářky JUDr. Jany Zangiové a bude vyhotoven o tomto hlasování notářský zápis.

Dle konzultace s paní účetní Ing. Janou Nohejlovou je možnost upravit Čl. XII bod 4. a potřeba upravit Čl. XII. bod 6 dle platného zákona.

 

Návrh změny:

Bod 4.: Nevyčerpaný zůstatek příspěvků na správu domu a pozemku se s jednotlivými členy společenství vypořádává, pokud shromáždění nerozhodne jinak.

 

Bod 6.: Výbor je povinen jednou ročně vyúčtovat zálohy na úhradu za služby, a to nejpozději do 4 (čtyř) měsíců po skončení zúčtovacího období, kterým je kalendářní rok (tj. období od 1. ledna do 31. prosince), během kterého byly poskytnuty dodávky služeb spojených s užíváním jednotky. Nedoplatek nebo přeplatek vyplývající z vyúčtování je splatný nejpozději do 60 (šedesáti) dnů od doručení vyúčtování záloh. Reklamační lhůta trvá 30 (třicet) dní a počíná běžet dnem následujícím po doručení vyúčtování. V případě uznaných oprávněných reklamací a zpracování nového vyúčtování služeb, jsou přeplatky a nedoplatky za dané období splatné nejpozději do 31. srpna následujícího kalendářního roku. 

 

Návrh usnesení: „Navrhuji přijmout nové stanovy dle nového občanského zákoníku s podobě, v jaké byly předloženy shromáždění s upravenými změnami Čl. XII bod 4. a 6.“

 

Výsledek hlasování: počtem 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se a 100 % přítomných hlasů (91,83 % všech hlasů) pro byl tento návrh usnesení přijat.

 

 

5. SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKY ZA ROK 2014

Předsedající poté předložila členské schůzi podle stanov společenství ke schválení účetní uzávěrku za rok 2014. Ta byla připravena paní Ing. Janou Nohejlovou, účetní správy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pan Ing. Onřej Doubek, revizor SVJ informovala zúčastněné, že účetní uzávěrka je v pořádku a navrhl členské schůzi roční závěrku schválit.

 

součástí účetní závěrky je hospodářský výsledek 0
daňový základ 0 – daň je 0 Kč.

 

Návrh usnesení: „Navrhuji schválit účetní uzávěrku v podobě, v jaké byla předložena.“

 

Výsledek hlasování: počtem 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se a 100 % přítomných hlasů (91,83 % všech hlasů) pro byl tento návrh usnesení přijat.

 

 

 

6. ZMĚNA PŘEDPISU ZÁLOH 

Předsedající informovala, že dle informací od paní Ing. Jany Nohejlové, účetní správy, je dle nařízení vlády 366/2013 nutno rozdělit položku správa v zálohách spojených s užíváním bytu na příspěvky Správu domu a pozemku (správa domu, odměny staturárů, právní služby, poplatky na účtu atd.), které se bude rozúčtovávat na bytové jednotky a na provozní režii domu (ostatní náklady – opravy atd.), které se budou nadále rozúčtovavat podle podlahové plochy. S tím souvisí navýšení záloh do zmíněných položek, které jsou dosud nižší, než jsou reálné náklady.

Nové předpisy byly k nahlédnutí na schůzi shromáždění a budou zaslány spolu s tímto zápisem.

 

 

Návrh usnesení: „Navrhuji schválit rozdělení položky Správa v zálohách spojených s užíváním bytu na příspěvky Správu domu a pozemku a Provozní režie domu a současně tyto položky navýšit a to s účinností od 1.září 2015.

 

Výsledek hlasování: počtem 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se a 100 % přítomných hlasů (91,83 % všech hlasů) pro byl tento návrh usnesení přijat.

 

 

7. INFORMACE O ČINNOSTI VÝBORU

 

edsedající informovala o činnosti výboru: příprava nových stanov, instalace měřičů tepla na topná tělesa, dlužníci – sepsáno uznání dluhu a rozvrženy splátky, snížení ceny správy na 180,- Kč z 222,- bez DPH po dobu, dokud nebudou vyřešeny reklamace, počínaje duben 2015– dále jednaní o ceně/změna správcovské firmy, snížení ceny plynu cca z 865 Kč na 730 Kč/ KWh do konce roku 2017, jednání ohledně snížení ceny elektřiny

 

 

8. PLÁN INVESTIČNÍCH AKCÍ PRO ROK 2016

 

Předsedající informovala, že je dle schválených nových stanov nutno každoročně schválit rozpočet domu na následující kalendářní rok. Pro rok 2016 byl rozpočet nachystán paní Ing. Janou Nohejlovou, účetní správy. Rozpočet byl zaslán všem emailem. 

Návrh usnesení: „Navrhuji schválit rozpočet v podobě, v jaké byl předložen shromáždění.“

 

Výsledek hlasování: počtem 0 hlasů proti, 0 hlasů zdržel se a 100 % přítomných hlasů (91,83 % všech hlasů) pro byl tento návrh usnesení přijat.

 

 

9. DISKUZE

Předsedající informovala ohledně oprav v rámci reklamací – již hotové, rozjednané.

 

Ve 20:00 předsedající ukončila schůzi a poděkovala všem za účast.

 

 

Zapsala: MDDr. Markéta Libánská  

PředsedajícíMDDr. Markéta Libánská  

 

 

 

Additional information