Stanovy společenství vlastníků

 

 

Čl. I

Název a sídlo společenství, základní ustanovení

 

Název společenství vlastníků je Společenství vlastníků domu 1753 Hostivice (dále též jen „společenství“).

Sídlo společenství je umístěno v domě, pro který společenství vzniklo, na adrese Boženy Němcové 1753, Hostivice, PSČ 253 01.

Společenství je právnickou osobou zapisovanou do rejstříku společenství vlastníků jednotek, jejímž účelem je zajišťování správy domu a pozemku podle ustanovení občanského zákoníku o bytovém spoluvlastnictví a podle těchto stanov.

Členy společenství jsou vlastníci bytových a nebytových jednotek v domě č.p. 1753 v katastrálním území Hostivice, pro který společenství vzniklo (bytová i nebytová jednotka dále jen jako „jednotka“). Členství ve společenství vlastníků je neoddělitelně spjato s vlastnictvím jednotky a vzniká a zaniká spolu se vznikem a zánikem vlastnického práva k jednotce.

V právních vztazích vystupuje společenství svým jménem, je způsobilé nabývat práva a zavazovat se k povinnostem při naplňování svého účelu, tj. ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných části domu a souvisejících pozemků ve vlastnictví členů společenství (dále jen „správa domu“) a v dalších věcech v rozsahu a způsobem uvedených v zákoně a v těchto stanovách. Společenství nesmí podnikat ani se přímo nebo nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být jejich společníkem nebo členem.

 

Čl. II

Předmět činnosti společenství, pravidla pro správu domu a pozemků a užívání společných částí

 

Předmětem činnosti společenství je správa domu č.p. 1753 postaveném na pozemku parc. č. St. 1240 (dále též jen jako „dům“). Předmětem činnosti společenství je dále správa souvisejících pozemků, a to pozemku parc. č. St. 1240 o výměře 527 m2 a pozemku parc. č. 514/52 o výměře 805 m2, vše v katastrálním území Litovice, obec Hostivice. Správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníkům jednotky a co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemky jako funkční celek, zachování nebo zlepšení společných částí. Správa domu zahrnuje i činnosti spojené s přípravou změn společných částí domu, nástavbou, přístavbou, stavební úpravou, nebo změnou v užívání, jakož i se zřízením, udržováním nebo zlepšením zařízení sloužících všem vlastníkům jednotek.

Vlastník jednotky se podílí na správě domu a pozemku v rozsahu, který odpovídá jeho spoluvlastnickému podílu na společných částech budovy.

Vlastník jednotky je oprávněn užívat společné části domu společně s vlastníky ostatních jednotek v souladu s jejich stavebním a účelovým určením. V tomto směru není velikost spoluvlastnického podílu na společných částech domu rozhodující.

Správou domu se rozumí zajišťování:

provozu domu a souvisejících pozemků včetně technických zařízení a společných částí technických sítí a to tak, aby společné části domu a pozemky byly provozuschopné a sloužily k jejich řádnému užívání a k řádnému užívání bytových a nebytových jednotek v domě,

údržby a oprav společných částí domu a pozemků, jejich rekonstrukce či modernizace,

protipožárního zabezpečení domu včetně hromosvodů,

revizí a oprav společných částí technických sítí, rozvodů kanalizace, vzduchotechniky, vody, plynu, elektrické energie a domovní instalace, tepla a teplé užitkové vody, rozvodů telekomunikací, zvonků, včetně rozvodů domovních antén, okapů, hromosvodů a dalších technických zařízení podle vybavení domu,

revizí a oprav domovní plynové kotelny, úklidové místnosti a koláren a jejich vybavení v rozsahu a způsobem odpovídajícím skutečnému vybavení domu,

administrativní, organizační a technické činnosti spojené se správou domu, včetně vedení příslušné technické a provozní dokumentace domu,

dalších činností, které vyplývají pro společenství z právních předpisů a technických postupů spojených se správou domu.

V rámci předmětu své činnosti může společenství činit právní jednání a zejména sjednávat smlouvy, především o

zajištění

dodávek služeb spojených s užíváním jednotek a společných částí domu, s výjimkou služeb, jejichž dodávky si členové společenství zajišťují u dodavatele přímo (např. dodávka elektrické energie do jednotlivých jednotek),

dodávek elektrické energie, případně plynu, vody a odvádění odpadních vod pro společné části domu,

dodávek vody a odvádění odpadních vod pro jednotlivé jednotky,

dodávek tepla a teplé užitkové vody,

úklid společných částí domu, případně další potřebné služby,

splnění dalších povinností, které vyplynou pro vlastníky jednotek, popř. pro společenství ze zvláštních právních předpisů,

pojištění domu,

nájmu společných částí domu,

nájmu jednotek, které jsou ve spoluvlastnictví všech členů společenství.

Společenství zajišťuje rovněž kontrolu plnění jím uzavřených smluv podle odstavce 2 a 3 a uplatňování nároků z porušování smluvních povinností ze strany dodavatelů.

Při plnění úkolů podle zákona a těchto stanov zajišťuje společenství dále zejména tyto činnosti spojené se správou domu:

vybírání předem určených finančních prostředků od členů společenství na náklady spojené se správou domu a pozemků (dále jen „příspěvky na správu domu“), popřípadě dalších příspěvků či záloh na další činnosti společenství,

vedení evidence plateb členů společenství, které jsou podle písmene a) vybírány,

vedení evidence nákladů vztahujících se k domu a k pozemkům a k další činnosti společenství,

zřízení účtu u banky a hospodaření s finančními prostředky vlastníků jednotek, svěřenými společenství na úhradu nákladů spojených se správou a provozem společných částí domu a pozemků, 

vedení účetnictví v souladu se zvláštními právními předpisy,

vedení seznamu členů společenství.

Společenství zajišťuje buď přímo, nebo na základě smluv uzavřených společenstvím s dodavateli plnění spojená s užíváním jednotek a společných částí domu (dále jen „služby“), například dodávky tepla a teplé užitkové vody, elektřiny, dodávky vody a odvod odpadní vody, úklid společných prostor, zařízení pro příjem telekomunikačních služeb. V rámci této činnosti společenství zejména:

zajišťuje vybírání úhrad za služby zajišťované společenstvím,

rozhoduje o rozúčtování cen služeb na jednotlivé členy společenství, není-li rozúčtování cen služeb stanoveno zvláštním právním předpisem nebo rozhodnutím cenového orgánu, 

vybírá zálohy na úhradu za služby od vlastníků jednotek, vede potřebnou evidenci těchto plateb, hospodaří s peněžními prostředky svěřenými vlastníky formou záloh na úhrady za služby, vyúčtovává přijaté zálohové platby za služby.

Společenství zajišťuje činnosti související s provozováním společných částí domu, zejména technických zařízení, která slouží i jiným fyzickým nebo právnickým osobám než členům společenství včetně uzavírání s tím souvisejících smluv.

V rámci činností vykonávaných dle zákona společenství dále zajišťuje zejména

včasné vymáhání plnění povinností uložených členům společenství k tomu příslušným orgánem společenství,

řádné hospodaření se svým majetkem a s finančními prostředky poskytovanými vlastníky jednotek,

 plnění dalších povinností spojených s předmětem činnosti společenství podle zvláštních právních předpisů.

Společenství může nabývat majetek a nakládat s ním pouze pro účely správy domu a pozemků.

Se souhlasem vlastníka jednotky je společenství oprávněno sjednat smlouvu o zástavním právu k jednotce včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech domu, a to k zajištění pohledávek vyplývajících z úvěru poskytnutého na náklady spojené se správou domu. Vlastníci jednotek ručí za závazky vyplývající z této smlouvy až do výše ceny jednotky.

 

Čl. III

Zajišťování správy domu a dalších činností na základě smlouvy se správcem

 

V souladu s prohlášením vlastníka budovy o osobě pověřené správou domu (dále jen „správce“), anebo v souladu s usnesením shromáždění vlastníků jednotek (dále jen „shromáždění“) o ustanovení správce, může společenství zajišťovat provozní, technické, správní a obdobné činnosti spojené se správou domu a s dalšími činnostmi, popřípadě některé z těchto činností, na základě smlouvy se správcem, kterým může být fyzická nebo právnická osoba.

Smlouva se správcem musí obsahovat zejména

vymezení činností, které bude správce vykonávat,

určení způsobu hospodaření s příspěvky na správu domu a s finančními prostředky poskytovanými na úhradu služeb včetně jejich evidence,

povinnost správce předkládat jím uzavírané smlouvy nebo jejich změny předem ke schválení orgánu společenství příslušnému podle těchto stanov, pokud byl správce zmocněn k jejich uzavírání,

povinnost správce předložit jednou ročně shromáždění zprávu o činnosti správce, zejména o finančním hospodaření, o stavu finančních prostředků každého vlastníka jednotky a o stavu společných částí domu, jakož i o jiných významných skutečnostech,

povinnost správce před ukončením jeho činnosti podat shromáždění zprávu o své činnosti a předat výboru všechny písemné materiály o správě domu a své činnosti,

výši sjednané odměny nebo způsob jejího určení a výpovědní ustanovení,

další náležitosti stanovené shromážděním.

Změny osoby správce nebo změny obsahu smlouvy se správcem schvaluje shromáždění.

Uzavřením smlouvy se správcem podle ustanovení bodů 1 až 3 tohoto článku nemůže být omezena či jinak dotčena výlučná rozhodovací působnost orgánů společenství plynoucí ze zákona a z těchto stanov.

 

 Čl. IV.

Orgány společenství

 

Orgány společenství jsou:

shromáždění vlastníků jednotek (dále jen jako „shromáždění“),

výbor společenství (dále jen „výbor“),

revizor.

Výbor a revizor jsou volené orgány společenství (dále jen „volené orgány společenství“), jejichž členy volí a odvolává shromáždění. Členství v jednom voleném orgánu společenství je neslučitelné s členstvím v jiném voleném orgánu společenství.

Členem voleného orgánu společenství nebo jeho voleným orgánem může být pouze fyzická nebo právnická osoba, která je členem nebo společným členem společenství.

Fyzická osoba může být členem voleného orgánu společenství nebo voleným orgánem společenství pouze tehdy, pokud je plně svéprávná a bezúhonná ve smyslu jiného právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání.

Zástupcem právnické osoby jako člena voleného orgánu společenství může být pouze fyzická osoba, která je plně svéprávná a bezúhonná ve smyslu jiného právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání.

Členem voleného orgánu společenství nemůže být současně ten, jehož příbuzný v řadě přímé, sourozenec nebo manžel (manželka) je členem voleného orgánu společenství.

Závazek k výkonu funkce v orgánu společenství je závazkem osobní povahy a člen voleného orgánu společenství se nemůže nechat zastoupit při výkonu své funkce.

Funkční období členů volených orgánů společenství činí 5 (pět) let; počíná dnem zvolení do funkce a končí uplynutím funkčního období. Členství ve voleném orgánu dále končí odstoupením z funkce, odvoláním z funkce nebo zánikem členství ve společenství.

Člen voleného orgánu společenství může být volen opětovně.

Člen voleného orgánu společenství může být před uplynutím funkčního období z funkce odvolán shromážděním.

Člen voleného orgánu může před uplynutím funkčního období z funkce odstoupit. Odstoupení musí písemně oznámit orgánu společenství, jehož je členem. Jeho funkce končí dnem, kdy tento orgán odstoupení na své schůzi projednal, nejpozději však uplynutím 30 (třiceti) dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení. Jedná-li se o odstoupení posledního člena voleného orgánu (nebo jediného člena voleného orgánu), musí své odstoupení z funkce písemně oznámit shromáždění, které – nebylo-li již svoláno z jiného důvodu – za účelem toho svolá. Účinky odstoupení v takovém případě nastávají dnem následujícím po schůzi shromáždění, nejpozději však uplynutím 60 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení.

Za člena voleného orgánu společenství, který odstoupil, byl odvolán nebo jehož členství zaniklo, shromáždění do 60 (šedesáti) dnů po zániku jeho funkce zvolí nového člena voleného orgánu společenství. Shromáždění může volit náhradníky členů volených orgánů společenství v počtu rovnajícím se nejvýše počtu zvolených členů orgánu, spolu s určením jejich pořadí. Náhradník nastupuje na místo člena orgánu, jehož funkce skončila před uplynutím funkčního období, dnem skončení funkce předchozího člena orgánu.

Pokud se nesejde shromáždění k volbě orgánů společenství nebo nejsou-li tyto orgány zvoleny, plní jejich funkci člen společenství, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí nejméně jednu polovinu, jinak kolektivně 3 (tři) členové společenství, jejichž spoluvlastnický podíl na společných částech domu je největší. Totéž platí, nebude-li statutární orgán schopen plnit své funkce z důvodu, že počet členů výboru poklesl pod 3 (tři) členy.

Orgány společenství hlasují veřejně. Shromáždění se může nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů usnést, že bude o určité věci hlasovat tajně pomocí hlasovacích lístků. V takovém případě současně stanoví postup pro tajné hlasování.

Členu voleného orgánu může být poskytnuta odměna za výkon funkce, jejíž výši schvaluje shromáždění.

 

Čl. V.

Shromáždění

 

Nejvyšším orgánem společenství je shromáždění, které tvoří všichni vlastníci jednotek. 

Shromáždění volí a odvolává členy výboru a volí a odvolává revizora.

Do výlučné působnosti shromáždění náleží rozhodování o

změnách ve věcech, které jsou obsahem prohlášení vlastníka budovy (v zákoně číslo 89/2012 Sb., „nový občanský zákoník“ je prohlášení vlastníka budovy nahrazeno prohlášením o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám),

schválení nebo změně stanov,

uzavření smlouvy o úvěru, smlouvy o půjčce, leasingové smlouvy, smlouvy o zřízení zástavního práva nebo věcného břemene a závazku dle směnečného práva k zajištění správy domu,

uzavření smlouvy o zástavním právu k jednotce včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu se souhlasem člena společenství, který je jejím vlastníkem, k zajištění pohledávek vyplývajících z úvěru poskytnutého na náklady spojené se správou domu,

změně účelu užívání stavby, změně stavby, jakož i o podstatných změnách (nástavby, přístavby), modernizaci, rekonstrukci, stavebních úpravách a opravách společných částí domu,

změně podlahové plochy bytu,

úplném nebo částečném sloučení nebo rozdělení jednotek,

změně podílu na společných částech,

výši budoucích příspěvků a záloh na příspěvky členů společenství na správu domu, popřípadě o výši a způsobu placení dalších příspěvků, pokud jsou z rozhodnutí členů společenství vybírány na náklady spojené se správou domu, které bude nutné vynaložit v následujících měsících a dalších letech, ledaže je tato působnost stanovami svěřena výboru, 

druhu služeb a výši záloh na jejich úhradu, jakož i o rozúčtování cen služeb na jednotlivé členy společenství, není-li rozúčtování stanoveno zvláštním právním předpisem nebo rozhodnutím cenového orgánu, a vyúčtování cen služeb na jednotlivé členy společenství,

členství společenství v právnické osobě působící v oblasti bydlení,

stanovení výše odměny členů výboru a revizora,

schválení účetní závěrky spolu se zprávou o hospodaření společenství a správě domu a rozdělení případného zisku z hospodaření společenství; pokud jsou správa domu a činnosti s ní související vykonávány správcem podle článku III. stanov, předkládá zprávu rovněž správce v rozsahu a způsobem uvedeným ve smlouvě,

pověření výboru ke sjednání dohod o provedení prací, dodávce služby či jiných plnění spojených se správou domu, pokud finanční plnění na jednotlivou zakázku činí 50.000,-Kč (slovy padesát tisíc korun českých) bez DPH a více; při finančním plnění vyšším než 500.000,-Kč (slovy pět set tisíc korun českých) bez DPH musí být z projednávání sepsán zápis nebo pořízen fonetický záznam, který s přijatým usnesením obdrží každý vlastník jednotky,

nabývání nemovitých věcí, bytů nebo nebytových prostor k účelům, které jsou předmětem činnosti společenství podle zákona, o majetkových dispozicích s těmito věcmi (převody, darování, zatěžování právy jiných osob, ručení těmito věcmi, apod.); totéž platí pro jiná práva a jiné majetkové hodnoty, dále pro movité věci, je-li jejich pořizovací cena vyšší než částka určená v usnesení shromáždění, jinak částka vyšší než 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých) bez DPH v každém jednotlivém případě,

schválení ročního rozpočtu společenství, včetně dlouhodobého plánu oprav, rekonstrukcí a modernizací,

nájmu společných částí domu a nájmu jednotek, které jsou ve společném vlastnictví všech členů společenství,

pojištění domu,

změně osoby správce nebo o změně obsahu smlouvy se správcem,

pravidlech pro užívání společných částí domu,

odvolání proti usnesení výboru,

mimořádných výdajích,

dalších záležitostech společenství, pokud tak stanoví zákon, anebo si je shromáždění k rozhodnutí vyhradí.

Výbor svolá shromáždění k zasedání tak, aby se konalo nejméně jedenkrát do roka. Výbor svolá shromáždění i z podnětu vlastníků jednotek, kteří mají více než čtvrtinu všech hlasů, nejméně však dvou z nich nebo z podnětu revizora, a to nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne doručení jejich podnětu s uvedením návrhu pořadu jednání. Není-li zvolen výbor, svolává shromáždění ten, kdo plní funkci orgánů společenství. Svolavatel připravuje též podklady pro jednání shromáždění.

Nesplní-li svolavatel uvedených v předcházejícím odstavci svou povinnost svolat shromáždění, jsou oprávněni shromáždění svolat členové společenství, kteří mají více než čtvrtinu všech hlasů, nejméně však dva z nich. Jimi zvolený člen společenství pak zahajuje schůzi shromáždění.

Pokud je svolavatel uvedený v bodě 4 tohoto článku nečinný 6 (šest) měsíců, je oprávněn svolat shromáždění kterýkoliv člen společenství.

Shromáždění se svolává pozvánkou, která se v písemné podobě nebo elektronickou poštou doručí na doručovací adresu uvedenou v evidenci společenství každému vlastníku jednotky, a současně vyvěsí v domě na domovní vývěsce společenství nebo na jeho webových stránkách. Člen společenství je povinen sdělit výboru za účelem vedení evidence společenství svoji doručovací adresu pro písemnou i elektronickou poštu. Neučiní-li tak, považuje se za doručovací adresu 

pro písemnou poštu adresa uvedená v evidenci katastru nemovitostí, 

pro elektronickou poštu poslední výboru známá adresa. 

Písemná pozvánka musí být doručena a současně vyvěšena nejméně 15 dní přede dnem konání shromáždění. V pozvánce se uvede zejména datum, hodina, místo konání a program jednání shromáždění. Dále se v pozvánce uvede, kde se mohou členové společenství seznámit s podklady k nejdůležitějším bodům jednání, pokud nejsou tyto podklady k pozvánce připojeny. 

Jednání shromáždění řídí předseda výboru nebo pověřený člen výboru. V případě svolání shromáždění svolavatelem dle bodů 4, 5 a 6 tohoto článku řídí jednání shromáždění člen společenství určený svolavatelem.

Každý vlastník má počet hlasů odpovídající velikosti jeho podílu na společných částech domu; je-li však vlastníkem jednotky společenství, k jeho hlasu se nepřihlíží.

Shromáždění je způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. Členové společenství, kteří jsou spoluvlastníky jednotky, mají postavení vlastníka jednotky a mají dohromady počet hlasů odpovídající velikosti podílu na společných částech domu, který náleží k jejich bytu; musí se dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva spojená s vlastnictvím jednotky nebo si musí zvolit písemně společného zmocněnce.

Vlastník může být na shromáždění zastoupen. Zástupce se prokazuje písemnou plnou mocí. Vlastníci jednotek se mohou při rozhodování a hlasování na shromáždění dát zastoupit i osobou, která není členem společenství.

K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, ledaže tyto stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů.

Mění-li se rozhodnutím všem vlastníkům jednotek velikost podílů na společných částech domu nebo mění-li se poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílů na společných částech, vyžaduje se souhlas všech vlastníků jednotek.

Při rovnosti hlasů nebo nedosáhne-li se potřebné většiny nebo dohody, rozhodne na návrh kteréhokoliv člena společenství soud. Je-li pro to důležitý důvod, může přehlasovaný vlastník jednotky nebo i společenství vlastníků, pokud je vlastníkem jednotky, navrhnout soudu, aby o záležitosti rozhodl; v rámci toho může též navrhnout, aby soud dočasně zakázal jednat podle napadeného rozhodnutí. Není-li návrh podán do tří měsíců ode dne, kdy se vlastník jednotky o rozhodnutí dozvěděl nebo dozvědět mohl, jeho právo zaniká.

Je-li pro to důležitý důvod, může každý vlastník jednotky navrhnout soudu, aby rozhodl o záležitosti, která byla shromáždění řádně předložena k rozhodnutí, ale o které nebylo rozhodnuto pro nezpůsobilost shromáždění usnášet se.

Z jednání shromáždění se pořizuje zápis, za jehož pořízení odpovídá svolavatel a který podepisuje předsedající. Zápis musí obsahovat:

datum a místo konání shromáždění, označení předsedajícího a program jednání,

nezbytné údaje prokazující schopnost shromáždění jednat a usnášet se,

souhrnný obsah diskuse a přijatá usnesení,

výsledky hlasování přítomných členů společenství,

výsledky voleb, pokud byly volby prováděny,

námitky členů proti rozhodnutí společenství, kteří požádali o jejich zaprotokolování,

označení spoluvlastníků jednotky, kteří hlasovali za společného člena,

jakákoliv prohlášení ve zkrácené formě, o jehož zanesení do zápisu bylo členem požádáno.

Přílohu zápisu z jednání shromáždění tvoří:

pozvánka na jednání shromáždění,

podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům (programu jednání),

seznam členů společenství s uvedením jejich spoluvlastnických podílů na společných částech domu,

seznam účastníků shromáždění s jejich podpisy (presenční listina),

plné moci.

Do 10 (deseti) dnů ode dne konání schůze shromáždění musí být vyvěšen zápis z jednání včetně přijatých usnesení a kopie příloh na domovní vývěsce. Zápis musí být vyvěšen po dobu minimálně 30 (třiceti) dnů. Kopie zápisu musí být bezodkladně zaslána správci a na požádání jednotlivým členům společenství, a to do 5 (pěti) dnů od obdržení jejich žádosti.

 

Čl. VI

Rozhodování per rollam

 

Není-li svolané shromáždění způsobilé usnášet se, může osoba, která je oprávněna shromáždění svolat, navrhnout v písemné formě do jednoho měsíce ode dne, na který bylo zasedání svoláno, aby vlastníci jednotek rozhodli o týchž záležitostech mimo zasedání (dále jen „per rollam).

Výbor může navrhnout rozhodnutí per rollam i o jakékoliv jiné záležitosti, aniž by musela být splněna podmínka uvedená v odstavci 1.

Návrh musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má vlastník jednotky vyjádřit. Tato lhůta nesmí být kratší než patnáct dní.

K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření vlastníka jednotky s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí. 

Rozhodnutí per rollam se přijímá většinou hlasů všech vlastníků jednotek, ledaže tyto stanovy vyžadují pro rozhodnutí shromáždění vyšší počet hlasů. Mění-li se všem vlastníkům jednotek velikost podílů na společných částech  nebo mění-li se poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílů na společných částech, vyžaduje se souhlas všech vlastníků jednotek.

Výbor oznámí vlastníkům jednotek v písemné formě výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení. Neučiní-li to bez zbytečného odkladu, může oznámení učinit na náklady společenství vlastníků ten, kdo usnesení navrhl.

 

Čl. VII

Výbor

 

Výbor je statutárním a výkonným orgánem společenství. Výbor je tříčlenný. Každý člen výboru má jeden hlas.

Členy výboru a jeho předsedu volí a odvolává shromáždění, jemuž jsou tito odpovědní. Výbor volí ze svých členů předsedu a také ho z funkce odvolává.

Za výbor jedná navenek jeho předseda nebo výborem písemně pověřený člen výboru. Je-li pro právní jednání zapotřebí písemné formy, je nezbytný podpis předsedy a dalšího člena výboru.

Výbor řídí a organizuje běžnou činnost společenství a rozhoduje ve všech věcech spojených se správou domu a s předmětem činnosti společenství s výjimkou těch věcí, které jsou podle zákona a těchto stanov ve výlučné působnosti shromáždění, anebo si je shromáždění k rozhodnutí vyhradilo.

Výbor plní usnesení shromáždění a odpovídá mu za svou činnost. Výbor se schází podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Výbor svolává jeho předseda nebo výborem písemně pověřený člen výboru; není-li takto výbor svolán, mohou zasedání výboru svolat další členové výboru.

Výbor je schopen usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů výboru. Požádá-li o to člen výboru, musí být do zápisu výslovně uveden jeho nesouhlas s přijatým usnesením, popřípadě též důvody tohoto nesouhlasu.

Výbor zejména

zajišťuje záležitosti společenství ve věcech správy domu a pozemku a dalších činností společenství, pokud nejde o záležitosti, které jsou v působnosti shromáždění; zajišťuje plnění usnesení shromáždění a odpovídá mu za svou činnost,

připravuje podklady pro jednání shromáždění, svolává shromáždění, předkládá shromáždění zprávu o hospodaření společenství, zprávu o správě domu a pozemku a o dalších činnostech společenství, které obsahují zejména základní údaje o provedených a plánovaných opravách, údržbě a povinných revizích včetně údajů o použití a stavu příspěvků na správu domu a pozemku,

předkládá k projednání a schválení účetní závěrku a písemné materiály, které má shromáždění projednat, 

odpovídá za vedení účetnictví a navazující evidence a za sestavení účetní závěrky, kterou předkládá shromáždění ke schválení, 

odpovídá za řádné vedení písemností společenství, uzavřených smluv, vedení a aktualizaci seznamu členů společenství, zápisů z výboru a shromáždění, realizaci usnesení, skartaci písemností apod.,

v souladu se zákonem, s těmito stanovami a usneseními shromáždění činí právní jednání jménem společenství navenek ve věcech předmětu činnosti, zejména též uzavírá smlouvy,

uzavírá smlouvy ve věcech předmětu činnosti společenství, zejména k zajištění oprav, pojištění domu a zajištění dodávky služeb spojených s užíváním jednotek. Bez souhlasu shromáždění může výbor sjednat dohody o provedení prací, o dodávkách služeb a jiných plnění, pokud je objem finančního plnění na jednotlivou zakázku nižší než 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých). U objemu finančních plnění nad tento limit sjednává výbor příslušné dohody po předchozím schválení shromážděním v souladu s usnesením přijatým shromážděním. Výbor zajišťuje kontrolu kvality dodávek, služeb a jiných plnění podle uzavřených smluv a činí vůči dodavatelům potřebná právní nebo jiná opatření k odstranění zjištěných nedostatků nebo náhradě vzniklé škody,

zajišťuje včasné plnění závazků společenství vzniklých ze smluv a jiných závazků a povinností vůči třetím osobám a včasné uplatňování pohledávek společenství, 

zajišťuje vedení oddělené evidence záloh a příspěvků na správu, provoz, opravu, rekonstrukci a modernizaci domu uhrazených jednotlivými členy společenství a zajišťuje jejich čerpání k určenému účelu,

určuje a rozepisuje výši záloh na úhradu za jednotlivé služby v přiměřené výši (včetně rozpisu příspěvků na náklady spojené se správou domu a příspěvky na opravy, rekonstrukce a modernizace domu a pojištění domu) na jednotlivé členy společenství a stanoví den jejich splatnosti,

zajišťuje vyúčtování záloh na úhradu za služby a vypořádání nedoplatků nebo přeplatků,

činí opatření k zajištění úhrady dluhů členů společenství na příspěvcích na výdaje spojené se správou domu, s provozem, údržbou a opravami společných částí domu, popřípadě domu jako celku a záloh na služby,

jménem společenství vymáhá plnění povinností uložených členům společenství; zejména vymáhá nezaplacené příspěvky a zálohy,

má právo vyzvat vlastníky jednotek, aby do doby, než člen společenství (dlužící zálohy na služby nebo příspěvky) své dluhy uhradí, složili na účet společenství zálohu na pokrytí těchto dluhů tak, aby nedošlo k platební neschopnosti společenství a dodávka služeb nebyla přerušena,

připravuje podklady pro schůzi shromáždění ve věcech podání návrhu na žaloby týkající se neplnění povinností členů společenství, zřízení zástavního práva a návrh na exekuci prodejem jednotky,

zajišťuje právo člena společenství nahlížet do všech podkladů a listin týkajících se činnosti a hospodaření společenství včetně pořízení kopie, opisu či výpisu z těchto dokladů,

má právo vyzvat členy společenství k poskytnutí pomoci při zajišťování některých činností spojených se správou domu,

odpovídá za přípravu vnitřních řádů, směrnic, norem, apod.,

odpovídá za podání daňového přiznání a odvod daní příslušnému správci daně, za správnost a dodržování termínů,

odpovídá za přípravu rozpočtu společenství, dlouhodobého plánu oprav, rekonstrukcí a modernizací; základním kritériem při sestavování rozpočtu přitom musí být zabezpečení vyrovnaného hospodaření domu v běžném roce a vytvoření dostatečně velké zálohy finančních prostředků na údržbu a opravy společných částí domu plánované v letech budoucích,

v případě, že se společenství stane platebně neschopným po období delší než 30 (třicet) dní, je povinen svolat do 15 (patnácti) dnů shromáždění a předložit návrh řešení,

odpovídá za návrh zápisu společenství v rejstříku společenství včetně změn a výmazu,

odpovídá za podání změny prohlášení vlastníka, resp. prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám nebo smlouvy o výstavbě na příslušný katastrální úřad.

Z jednání se pořizuje zápis, za jehož pořízení odpovídá svolavatel a který podepisuje předsedající. Zápis musí obsahovat:

datum a místo konání a program jednání,

shrnutí diskuse a přijatá usnesení,

výsledky hlasování výboru,

námitky členů výboru proti rozhodnutí výboru, kteří požádali o jejich zaprotokolování.

Přílohou zápisu je presenční listina.

Odpovědnost člena výboru za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti při výkonu své funkce, se řídí ustanovením občanského zákoníku. Odpovědnosti se člen výboru zprostí, prokáže-li, že škodu nezavinil. Odpovědnosti se člen výboru též zprostí tehdy, jestliže nesouhlasil s rozhodnutím výboru, z jehož plnění vznikla společenství škoda, a nechal si svůj nesouhlas písemně zaprotokolovat nejpozději do skončení jednání výboru, které přijalo předmětné rozhodnutí.

Výbor není oprávněn bez předchozího schválení shromážděním uzavírat jakékoli smlouvy o úvěru, smlouvy o půjčce, leasingové smlouvy, smlouvy o zřízení zástavního práva nebo věcného břemene a závazku dle směnečného práva.

Člen výboru není oprávněn uzavírat smlouvy jménem společenství s fyzickými či právnickými osobami, pokud je s nimi majetkově, právně či příbuzensky propojen, bez toho, aniž by o této skutečnosti předem písemně informoval ostatní vlastníky jednotek.

Do 7 (sedmi) dnů ode dne konání schůze výboru musí být vyvěšen zápis z jednání včetně přijatých usnesení a kopie příloh na domovní vývěsce. Zápis musí být vyvěšen po dobu minimálně 30 (třiceti) dnů. Kopie zápisu musí být bezodkladně zaslána správci a na požádání jednotlivým členům společenství, a to do 5 (pěti) dnů od obdržení jejich žádosti.

 

Čl. VIII

Revizor

 

Revizor je kontrolním orgánem společenství, který je oprávněn kontrolovat činnost společenství a projednávat stížnosti jeho členů nebo jeho orgánů. Revizor je oprávněn nahlížet do účetních a jiných dokladů společenství a vyžadovat od výboru potřebné informace pro svou kontrolní činnost. Revizor odpovídá pouze shromáždění a je nezávislý na výboru.

Revizor v rámci své působnosti zejména

kontroluje plnění usnesení shromáždění,

kontroluje hospodaření společenství,

kontroluje dodržování stanov společenství, zákona a ostatních obecně závazných předpisů a vnitřních norem,

vyřizuje stížnosti členů společenství do 30 (třiceti) dnů ode dne jejich podání, v odůvodněných případech do 60 (šedesáti) dnů,

vyjadřuje se k účetní závěrce společenství a ke zprávě výboru určené k projednání na schůzi shromáždění,

je oprávněn požadovat od členů společenství a výboru společenství všechny doklady a informace (pokud nejsou utajované podle zákona o ochraně osobních údajů) potřebné ke své činnosti. Výbor a jednotlivý členové společenství jsou povinni tyto informace poskytnout,

je oprávněn vyzvat výbor ke svolání shromáždění a odpovídá za přípravu programu a písemných podkladů jednání,

účastní se jednání výboru.

Revizor pořizuje zprávy o své činnosti a tyto zprávy předkládá shromáždění a výboru s návrhem na přijetí příslušných opatření. 

 

Čl. IX.

Vznik členství, evidence členů společenství

 

Členy společenství se stávají fyzické i právnické osoby, které nabyly vlastnictví k jednotce v domě, pro který společenství vzniklo. Jejich členství vzniká:

dnem vzniku společenství v případech, kdy tyto osoby nabyly vlastnictví k jednotce nejpozději dnem vzniku společenství,

dnem nabytí vlastnictví k jednotce v případech, kdy tyto osoby nabyly vlastnictví k jednotce po dni vzniku společenství.

Členství ve společenství vzniká a zaniká současně s převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky. Společnými členy společenství jsou spoluvlastníci jednotky nebo manželé, kteří mají jednotku ve společném jmění manželů. Ze společného členství jsou společní členové oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Spoluvlastníci jednotky jako společní členové mají postavení vlastníka jednotky a mají právo na shromáždění hlasovat jako jeden vlastník – člen společenství s váhou hlasu odpovídající spoluvlastnickému podílu na společných částech domu, přičemž váha hlasu je nedělitelná.

Seznam členů společenství je veden a aktualizován v Knize členů společenství, která může být vedena i elektronickou formou.

Členy společenství, jejichž členství vznikne za trvání společenství, zapíše společenství do seznamu členů neprodleně poté, kdy vlastník písemně oznámí prokazatelné nabytí vlastnictví jednotky. Pokud tak vlastník neučiní sám, je povinen tak učinit na písemnou výzvu výboru.

V seznamu členů společenství musí být u každého člena společenství uvedena vedle jména, příjmení, data narození a místa trvalého pobytu i adresa pro doručování písemností, pokud je odlišná od místa trvalého pobytu, dále váha jeho hlasu při hlasování na shromáždění, datum vzniku či ukončení jeho členství ve společenství, popř. další údaje potřebné k zajištění správy domu, jako např. seznam osob spoluužívajících příslušné jednotky, apod.

 

Čl. X.

Práva a povinnosti člena společenství

 

Člen společenství má práva vlastníka jednotky a člena společenství uvedená v příslušných ustanoveních zákona a těchto stanov, zejména

účastnit se veškeré činnosti společenství způsobem a za podmínek stanovených zákonem o vlastnictví bytů a těmito stanovami, 

účastnit se jednání shromáždění a hlasováním se podílet na jeho rozhodování, 

volit a být volen do orgánů společenství, 

předkládat orgánům společenství návrhy a podněty ke zlepšení činnosti společenství a k odstranění nedostatků v jejich činnosti, 

svobodně spravovat, výlučně užívat a uvnitř stavebně upravovat svůj byt, jakož i užívat společné části, nesmí však ztížit jinému vlastníku jednotky výkon stejných práv ani ohrozit, změnit nebo poškodit společné části, 

aby mu společenství sdělilo jméno a adresu kteréhokoli vlastníka jednotky nebo nájemce v domě,

seznámit se, jak společenství hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje, 

obdržet vyúčtování záloh na úhradu jednotlivých služeb, příspěvků na výdaje spojené se správou domu a vrácení případných přeplatků. K tomu má právo obdržet podklady, z nichž vychází určení výše jeho povinností, zejména položkový seznam nákladů,

nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů, nahlížet do všech písemností týkajících se činnosti společenství, práce výboru a revizora (tj. i do smluv uzavíraných společenstvím) a na svůj náklad si vyžádat pořízení kopie, opisu či výpisu z těchto podkladů,

obdržet pozvánku a písemné podklady pro jednání shromáždění.

Člen společenství má povinnosti vlastníka jednotky a člena společenství uvedené v příslušných ustanoveních zákona a těchto stanov, zejména

dodržovat tyto stanovy a plnit rozhodnutí orgánů společenství schválená v souladu se zákonem a těmito stanovami,

hradit stanovené příspěvky na správu domu, a to poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu, neurčuje-li písemná dohoda všech vlastníků jednotek jinak, a nedoplatky vyplývající z jejich vyúčtování,

hradit stanovené zálohy na úhradu za služby spojené s užíváním jednotky a hradit nedoplatky vyplývající z jejich vyúčtování,

řídit se pravidly pro správu domu a pro užívání společných částí domu, pozemku a společných zařízení domu stanovených právními předpisy, rozhodnutími orgánů společenství a pokyny výrobce nebo správce technických zařízení, domovním řádem, požární či jinou obdobnou směrnicí,

zdržet se jednání, jímž by zasahoval do práva ostatních členů společenství a podstatně omezoval nebo neumožňoval výkon jejich práv; úpravy jednotky ve svém vlastnictví může člen společenství provádět pouze tak, aby neohrožoval výkon vlastnického práva ostatních vlastníků jednotek v domě a v případech, kdy tak stanoví zákon nebo tyto stanovy, je povinen provádět úpravy jednotky jen se souhlasem všech vlastníků jednotek v domě nebo na základě smlouvy o výstavbě uzavřené se všemi vlastníky jednotek v domě,

bez zbytečného odkladu zajistit na svůj náklad odstranění závad a poškození, které na jiných jednotkách nebo na společných částech domu nebo na pozemcích způsobil sám nebo ti, kteří s ním jednotku užívají, nebo nájemci či podnájemci a příslušníci jejich domácnosti,

umožnit instalaci a údržbu zařízení pro měření tepla a vody v jednotce a umožnit odečet naměřených hodnot; oznámit bez zbytečného odkladu výboru nefunkčnost těchto zařízení,

umožnit po předchozím vyzvání přístup do jednotky osobám pověřeným kontrolou, revizemi, prováděním oprav a úprav souvisejících s opravami ostatních jednotek a domu jako celku a umožnit provedení revizí, kontrol, oprav a úprav souvisejících s opravami ostatních jednotek a domu jako celku; nejde-li o havarijní či obdobný stav, činí výzvu písemně výbor alespoň 5 (pět) dnů předem,

oznámit bez zbytečného odkladu výboru nabytí vlastnictví jednotky spolu s údaji potřebnými pro zapsání do seznamu členů společenství a pro potřeby správy domu,

oznámit společenství svoji adresu a počet osob, které budou mít v bytě domácnost a změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce; to platí i tehdy, přenechal-li vlastník jednotky byt k užívání jiné osobě; v takovém případě oznámí i jméno a adresu této osoby. Člen společenství je povinen oznámit změnu výboru společenství do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy ke změně došlo,

udržovat jednotku na své náklady ve stavu způsobilém k řádnému užívání a v takovém stavu, aby neohrožoval ostatní vlastníky, ostatní jednotky a společné části domu,

neprodleně upozorňovat výbor na závady vzniklé na společných částech domu, jakož i na jednání jiných osob, popř. i na další skutečnosti, které společné části domu poškozují, a dále podle svých schopností a možností bránit takovému poškozování, resp. vzniku těchto škod předcházet,

dodatečně se podle rozhodnutí shromáždění podílet finanční částkou odpovídající velikosti spoluvlastnického podílu na úhradě nutné investice na společných částech domu přesahující finanční stav fondu oprav k datu realizace této investice,

řídit se při užívání elektrických a plynových rozvodů v jednotce a elektrických a plynových spotřebičů v jednotce pokyny výrobce a právními předpisy, zejména nařízeními o periodických revizích,

při převodu nebo přechodu vlastnictví k jednotce je původní vlastník povinen předat novému nabyvateli platné stanovy společenství, upozornit ho na povinnost zapsat se o seznamu členů společenství, sdělit novému nabyvateli zůstatek na zálohách ve fondu oprav, rekonstrukce a modernizace domu a písemně oznámit výboru zánik svého členství včetně jména a adresy nového nabyvatele,

při převodu vlastnictví jednotky je vlastník povinen uhradit veškeré nedoplatky.

Úpravy jednotky, kterými se mění vzhled domu, může vlastník provádět jen se souhlasem všech vlastníků jednotek. 

Vlastník jednotky není oprávněn provádět jakékoli stavební úpravy či změny společných částí domu. Vlastník jednotky nesmí prováděním úprav jednotky změnit vnitřní uspořádání domu a velikost spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech domu. 

Úpravy jednotky, jimiž se mění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech domu, může vlastník jednotky provádět jen na základě smlouvy o výstavbě uzavřené se všemi vlastníky jednotek.

Podstatné úpravy jednotky, tj. stavební úpravy, které vyžadují vydání stavebního povolení, je povinen vlastník jednotky předem oznámit výboru. Vlastník jednotky je povinen při jakýchkoliv zamýšlených stavebních činnostech v domě a v jednotce postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu se stavebním zákonem nebo předpisy souvisejícími. V případě, že vlastník jednotky provádí stavební úpravy vyžadující stavební povolení, má povinnost předat před zahájením prací výboru ověřenou projektovou dokumentaci.

Člen společenství jako vlastník jednotky je povinen umožnit přístup do jednotky, pokud jednotku stavebně upravuje, pro ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části, pokud byl k tomu předem společenstvím vyzván.

Člen společenství je povinen zdržet se všeho, co brání údržbě, opravě, úpravě, přestavbě či jiné změně domu nebo pozemku, o nichž bylo řádně rozhodnuto.

Vlastník jednotky ručí za dluhy společenství vlastníků v poměru podle velikosti svého podílu na společných částech domu.

Člen společenství má právo nechat se při jednání s orgány společenství zastoupit na základě písemné plné moci.

Člen společenství je povinen písemně sdělit výboru a správci adresu pro doručování písemností. Pokud tak neučiní písemně, považuje se za tuto adresu adresa uvedená v evidenci katastru nemovitostí.

 

 

 

Čl. XI.

Zánik členství ve společenství

 

Členství ve společenství zaniká

převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky,

úmrtím člena společenství – fyzické osoby,

zánikem člena společenství – právnické osoby bez právního nástupnictví,

zánikem jednotky, jejímž vlastníkem je člen společenství,

dalším způsobem, pokud tak stanoví zákon.

Společné členství ve společenství zaniká a mění se na členství dnem, kdy se zapíše změna předchozího spoluvlastnictví jednotky na výlučné vlastnictví jediného člena společenství do katastru nemovitostí; tuto změnu je povinen člen společenství neprodleně oznámit výboru společenství.

Spolu se zánikem členství zaniká i členství ve volených orgánech společenství.

Při zániku členství nemá bývalý člen právo na vypořádání nevyčerpaného zůstatku na zálohách na správu domu a opravy domu, na vypořádání nevyčerpaného zůstatku na fondu oprav, rekonstrukce a modernizace.

 

 

 

Čl. XII.

Úhrada nákladů spojených se správou domu, příspěvky na správu domu a úhrada cen služeb

 

Příspěvky na správu domu, dále zálohy na úhradu za služby, popřípadě další platby platí členové společenství měsíčně v částkách a v termínech splatnosti stanovených výborem, a to na účet společenství, pokud shromáždění nestanoví jinak.

V případě prodlení se zaplacením měsíčních záloh nebo nedoplatku z ročního vyúčtování záloh či jakýchkoli jiných plateb ve prospěch společenství je člen, který se dostal do prodlení, povinen zaplatit úrok z prodlení v zákonné výši. Úrok z prodlení je příjmem společenství. V případě prodlení dlužníka delším než 3 (tři) měsíce je výbor povinen domáhat se zaplacení dluhů u soudu.

O vyúčtování příspěvků placených dle článku X. těchto stanov rozhoduje shromáždění jednou ročně.

Nevyčerpaný zůstatek příspěvků na správu domu se s jednotlivými členy společenství nevypořádává a převádí se do následujícího roku, pokud shromáždění nerozhodne jinak.

Nevyčerpaný zůstatek fondu oprav, rekonstrukce a modernizace, který se zřizuje k překlenutí sezónních a nepředvídatelných nákladů společenství, se s jednotlivými členy společenství nevypořádává a převádí se do následujícího roku, pokud shromáždění nerozhodne jinak.

Výbor je povinen jednou ročně vyúčtovat zálohy na úhradu za služby, a to nejpozději do 6 (šesti) měsíců po skončení zúčtovacího období, kterým je kalendářní rok (tj. období od 1. ledna do 31. prosince), během kterého byly poskytnuty dodávky služeb spojených s užíváním jednotky. Nedoplatek nebo přeplatek  vyplývající z vyúčtování je splatný nejpozději do 30 (třiceti) dnů od doručení vyúčtování záloh. Reklamační lhůta trvá 30 (třicet) dní a počíná běžet dnem následujícím po doručení vyúčtování. V případě uznaných oprávněných reklamací a zpracování nového vyúčtování služeb, jsou přeplatky a nedoplatky za dané období splatné nejpozději do 31. srpna následujícího kalendářního roku.

Při převodu nebo přechodu vlastnictví jednotky se nevypořádává podíl původního vlastníka jednotky na zůstatku dlouhodobých záloh do fondu oprav, rekonstrukce a modernizace. Způsob vypořádání tohoto podílu si dohodnou původní a nový nabyvatel podle svého uvážení. 

Společenství určí způsob, jakým bude nakládáno s fondem oprav, rekonstrukce a modernizace, s příspěvky a zálohami na správu domu; v případě správy domu jinak než samosprávou určí i rozsah pravomocí správce (např. proplácení faktur až po předchozím odsouhlasení, výběrová řízení apod.).

O případném zvýšení finančních příspěvků či záloh členů společenství rozhoduje v odůvodněných případech výbor.

Zprávu o použití a stavu příspěvků na správu domu předkládá výbor ke schválení shromáždění spolu se zprávou o hospodaření společenství a s návrhem na schválení účetní závěrky. Nevyčerpaný zůstatek těchto finančních prostředků se převádí do následujícího roku.

 

 

 

 

Čl. XIII.

Hospodaření společenství, způsob nakládání s jeho majetkem a pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství

 

Společenství hospodaří s finančními prostředky poskytovanými členy společenství na úhradu příspěvků na správu domu, dále s finančními prostředky poskytovanými členy společenství na úhradu za služby spojené s užíváním jednotek a s dalšími finančními prostředky získanými v rámci činnosti společenství.

Společenství může se souhlasem nadpoloviční většiny hlasů všech členů společenství smluvně pověřit zajišťováním činností uvedených v předchozím bodě jinou osobu (správce).

Uzavře-li společenství podle těchto stanov smlouvu se správcem, je povinno smluvně dojednat také povinnosti správce předkládat orgánům společenství ke schválení návrhy výše příspěvků na správu domu a výše záloh na úhrady za služby placené členy společenství, návrhy na rozúčtování cen služeb a další návrhy, které podle zákona a těchto stanov schvalují příslušné orgány společenství.

Společenství vede podvojné účetnictví podle zákona o účetnictví v platném znění.

Společenství podá přihlášku k registraci daně příslušnému správci daně nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy začalo pobírat příjmy podléhající dani nebo mu vznikla povinnost srážet daň nebo zálohy na ní.

Společenství hospodaří podle rozpočtu, který sestaví výbor na jeden rok. 

Rozpočet schvaluje shromáždění vlastníků jednotek, které také schvaluje výsledky jeho plnění v rámci schválení zprávy o hospodaření společenství vlastníků jednotek.

Na straně příjmů jsou v rozpočtu zejména

příspěvky vlastníků jednotek na správu domu a pozemku,

úroky z prodlení přijaté od vlastníků jednotek z důvodu prodlení s platbami příspěvků na správu domu a pozemku,

úroky z prodlení přijaté od vlastníků jednotek z důvodu prodlení s platbami za plnění spojená nebo související s užíváním jednotky, včetně nedoplatků z jejich vyúčtování, 

úroky z vkladů na bankovních účtech společenství,

penále, úroky z prodlení a smluvní pokuty zaplacené třetími osobami za porušení povinností ze smluv sjednaných společenstvím,

pojistné plnění z pojistných smluv sjednaných společenstvím týkající se společných částí a bonifikace za příznivý škodní průběh,

příjmy plynoucí z nakládání s majetkem společenství.

Nabude-li společenství věci, práva, jiné majetkové hodnoty, byty nebo nebytové jednotky k účelům uvedeným v zákoně a v těchto stanovách, je povinno s nimi hospodařit pouze v souladu s vymezeným účelem. Výbor může v těchto případech činit právní jednání pouze na základě usnesení shromáždění, pokud v usnesení shromáždění není stanoveno jinak.

Společenství je povinno uplatňovat a vymáhat plnění povinností uložených členům společenství k tomu příslušným orgánem společenství a plnění závazků třetích osob vůči společenství. Výbor odpovídá za včasné plnění těchto úkolů.

Členové společenství jsou z právních jednání týkajících se společenství oprávněni a povinni v poměru odpovídajícím velikosti jejich spoluvlastnických podílů na společných částech domu.

Členové společenství ručí za závazky společenství v poměru, který odpovídá velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu.

V případě vzniku pojistné události a výplaty pojistného plnění na základě smlouvy o pojištění domu bude pojistné plnění přednostně použito na opravu společných částí domu. Pokud dojde k úplnému zničení domu a uvedení domu v předešlý stav nebude možné nebo pokud se tak členové společenství dohodnou a budou s tím souhlasit všichni členové společenství, bude pojistné plnění rozděleno podle velikosti spoluvlastnických podílů jednotlivých členů společenství na společných částech domu.

Případný zisk z hospodaření může být rozdělen mezi členy společenství po schválení účetní závěrky na základě souhlasu tří čtvrtin všech členů společenství; zisk se rozdělí podle velikosti spoluvlastnických podílů jednotlivých členů společenství na společných částech domu nebo se převede na základě schválení účetní závěrky do následujícího roku k úhradě nákladů na správu domu. V daňových věcech se postupuje podle zvláštních předpisů. 

 

Čl. XIV.

   Doručování

 

Vyžadují-li tyto stanovy doručení písemností, děje se tak osobně nebo poštou. Povinnost doručení je splněna:

vhozením do poštovní schránky při doručování tzv. obyčejných písemností (zápisy, informace, apod.); takto nelze doručovat pozvánku na shromáždění společenství a související podklady,

převzetím písemnosti za současného potvrzení jejího převzetí při doručování písemností výborem společenství konkrétnímu členu společenství, nejde-li o písemnosti uvedené pod písmenem a),

doručením písemnosti poštou. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo doručení písemnosti odmítl.

Způsob doručování písemností mezi členy společenství, orgány společenství a správcem bude zvlášť upraven ve smlouvě se správcem.

 

Čl. XV.

   Závěrečná ustanovení

 

Není-li zvolen výbor, rozhoduje o výši budoucího příspěvku či zálohy na náklady a zálohy na služby spojené se správou domu a s užíváním jednotek nadpoloviční většina všech vlastníků jednotek v domě. Pro zápis z jednání vlastníků platí obdobná pravidla jako pro zápis z jednání shromáždění dle ustanovení článku V, body 17 až 19 těchto stanov.

Právní poměry společenství neupravené těmito stanovami se řídí platnými právními předpisy.

Společenství zaniká v případě zániku domu a v případech uvedených v právních předpisech.

O doplnění nebo změně stanov rozhoduje shromáždění. Schválené změny nabývají účinnosti dnem schválení shromážděním, pokud z rozhodnutí shromáždění nevyplývá pozdější datum účinnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional information